Leveringen - 14099-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Farmaceutische producten

2019/S 008-014099

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) (“NSS”)
Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent
Edinburgh
EH12 9EB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1698794410
E-mail: stephaniemcniven@nhs.net
NUTS-code: UKM

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11883

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fertility Medicines

Referentienummer: NP36718
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Framework Agreement for the supply of fertility medicines to NHS Scotland.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 759 480.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Follitropin alfa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

All entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978, and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public bodies (Joint working) Scotland Act 2014.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of follitropin alfa fertility medicines in pre-filled syringes, vials, pre-filled pens and glass cartridges to NHS Scotland.

This lot is awarded as an unranked multi-supplier framework by product line. Each product line was treated as an individual Lot and awarded to a maximum of 3 framework participants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Human menopausal gonadotrophins

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

All entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978, and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public bodies (Joint working) Scotland Act 2014.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of human menopausal gonadotrophin fertility medicines in vials to NHS Scotland.

This lot is awarded as an unranked multi-supplier framework by product line. Each product line was treated as an individual Lot and awarded to a maximum of 3 framework participants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gonadotrophin-releasing hormone analogues

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

All entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978, and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public bodies (Joint working) Scotland Act 2014.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of gonadotrophin-releasing hormone analogue fertility medicines in vials and sprays to NHS Scotland.

This lot is awarded as a single-supplier framework agreement on a line by line basis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gonadotropin-releasing hormone antagonists

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

All entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978, and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public bodies (Joint working) Scotland Act 2014.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of gonadotropin-releasing hormone antagonist fertility medicines in pre-filled syringes and vials to NHS Scotland.

This lot is awarded as an unranked multi-supplier framework by product line. Each product line was treated as an individual Lot and awarded to a maximum of 3 framework participants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Human chorionic gonadotropins

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

All entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978, and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public bodies (Joint working) Scotland Act 2014.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of human chorionic gonadotropin fertility medicines in pre-filled syringes, ampoules and pre-filled pens to NHS Scotland.

This lot is awarded as an unranked multi-supplier framework by product line. Each product line was treated as an individual Lot and awarded to a maximum of 3 framework participants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Progesterones

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

All entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978, and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public bodies (Joint working) Scotland Act 2014.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of progesterone fertility medicines in vials, gels and tablets to NHS Scotland.

This lot is awarded as an unranked multi-supplier framework by product line. Each product line was treated as an individual Lot and awarded to a maximum of 5 framework participants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

All other fertility products

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

All entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978, and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public bodies (Joint working) Scotland Act 2014.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of a range of other fertility medicines in pre-filled syringes, tablets, vials and glass cartridges to NHS Scotland.

This lot is awarded as a single-supplier framework agreement on a line by line basis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 176-398509
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Follitropin Alfa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gedeon Richter
127 Shirland Rd, Maida Vale
London
W9 2EP
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7884738605
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Teva UK Ltd
Ridings Point, Whistler Drive
Castleford
WF10 5HX
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7715800199
Fax: +44 1977628788
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Serono
Stanwell Road
feltham
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2088187374
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 298 859.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Human Menopausal Gonadotrophins

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ferring Pharmaceuticals Ltd
Drayton Hall, Church Road
West Drayton
UB7 7PS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8449310052
Fax: +44 8449310053
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmasure Ltd
28 The Metro Centre, Dwight Road
Watford
WD18 9SB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1923233466
Fax: +44 1923233113
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 458 860.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Gonadotrophin-Releasing Hormone Analogues

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aventis Pharma Ltd Trading As Sanofi
One Onslow Street
Guildford
GU1 4YS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1483554428
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pfizer Ltd
Walton Oaks, Dorking Road, Surrey
Tadworth
KT20 7NS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1737330402
Fax: +44 1737330268
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 689 761.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonists

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ferring Pharmaceuticals Ltd
Drayton Hall, Church Road
West Drayton
UB7 7PS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8449310052
Fax: +44 8449310053
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Serono
Stanwell Road
Feltham
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2088187374
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 659 280.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Human Chorionic Gonadotropins

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Serono
Stanwell Road
Feltham
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2088187374
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 229 304.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Progesterones

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmasure Ltd
28 The Metro Centre, Dwight Road
Watford
WD18 9SB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1923233466
Fax: +44 1923233113
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Serono
Stanwell Road
Feltham
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2088187374
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Teva UK Ltd
Ridings Point, Whistler Drive
Castleford
WF10 5HX
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7715800199
Fax: +44 1977628788
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 412 616.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

All other Fertility Products

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Serono
Stanwell Road
Feltham
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2088187374
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 800.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The estimated values referred to in Section II.I.7 and all Lots cover the 36 months duration and the maximum 12 month extension period.

For detail on any Goods awarded to the lots within this framework, please contact the named person at the head of this notice.

(SC Ref:569253)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) (“NSS”)
Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent
Edinburgh
EH12 9EB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1698794410

Internetadres: http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The bringing of court proceedings against the Authority after the Framework Agreement has been entered into will not affect the Framework Agreement unless grounds for the imposition of special penalties under the public contracts (Scotland) Regulations 2015 can be established. Otherwise the remedies that may be awarded by the courts where the Framework Agreement has been entered into are limited to the award of damages.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019