TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 141026-2022

Submission deadline has been amended by:  293343-2022
18/03/2022    S55

Slovakia-Banská Bystrica: Occupational clothing, special workwear and accessories

2022/S 055-141026

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
National registration number: 36038351
Postal address: Námestie SNP 8
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 97566
Country: Slovakia
Contact person: Zdenka Čupková
E-mail: zdenka.cupkova@lesy.sk
Telephone: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Internet address(es):
Main address: http://lesy.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436566
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/17101/summary
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu

Reference number: 3798/2021/150
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných odevov, obuvi, rukavíc a pomôcok určených pre potreby zamestnancov (R-kategórie) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania.

Zákazka je delená na ČASTI:

ČASŤ č. 1 - Ochranné pracovné odevy (oblečenie)

ČASŤ č. 2 - Ochranná pracovná obuv

ČASŤ č. 3 - Ochranné pracovné rukavice

ČASŤ č. 4 - Ochranné pracovné pomôcky

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 721 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochranné pracovné odevy (oblečenie)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18110000 Occupational clothing
35113490 Protective frock
18114000 Coveralls
18331000 T-shirts
35113440 Reflective vests
18444000 Protective headgear
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

LESY SR, š.p., pracovisko obchodnej prevádzky nachádzajúce sa na adrese: Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica ako aj všetky organizačné zložky (OZ) aktuálne zapísané v obchodnom registri.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom ochranné pracovné odevy (oblečenie).

Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a Prílohe č. 11 súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 254 193.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochranná pracovná obuv

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18830000 Protective footwear
18831000 Footwear incorporating a protective metal toecap
18812200 Rubber boots
18816000 Galoshes
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

LESY SR, š.p., pracovisko obchodnej prevádzky nachádzajúce sa na adrese: Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica ako aj všetky organizačné zložky (OZ) aktuálne zapísané v obchodnom registri.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom ochranná pracovná obuv.

Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a Prílohe č. 11 súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 279 496.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochranné pracovné rukavice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

LESY SR, š.p., pracovisko obchodnej prevádzky nachádzajúce sa na adrese: Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica ako aj všetky organizačné zložky (OZ) aktuálne zapísané v obchodnom registri.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom ochranné pracovné rukavice.

Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a Prílohe č. 11 súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 142 537.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochranné pracovné pomôcky

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18444000 Protective headgear
18444111 Crash helmets
18443330 Hoods
33735100 Protective goggles
18142000 Safety visors
32342100 Headphones
32342200 Earphones
35814000 Gas masks
42514320 Gas filters
39525200 Filter elements of cloth
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

LESY SR, š.p., pracovisko obchodnej prevádzky nachádzajúce sa na adrese: Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica ako aj všetky organizačné zložky (OZ) aktuálne zapísané v obchodnom registri.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom ochranné pracovné pomôcky.

Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a Prílohe č. 11 súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 774.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona VO v plnom rozsahu, spôsobom podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 alebo § 152 zákona VO. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona VO týmto oznamuje potenciálnym uchádzačom, že je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii). Bližšie informácie sú uvedené v časti F. PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť

Minimum level(s) of standards possibly required:

Bližšie informácie sú uvedené v časti F. PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Výzva na účasť v e-aukcii bude zaslaná súčasne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky splnili podmienky a požiadavky určené verejným obstarávateľom a boli vyhodnotené.

Vo Výzve na účasť v e-aukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 zákona VO.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 10:30
Place:

Elektronické otváranie ponúk sa uskutoční podľa lehoty uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a uskutoční sa v mieste sídla verejného obstarávateľa na adrese LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica a je neverejné.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 54 zákona VO je neverejné, údaje podľa § 54 ods. 3 zákona VO komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Súťažné podklady sú verejne prístupné na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/17101/summary.

Ponuky sa budú predkladať v elektronickej podobe v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona VO vložením do elektronického systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky.

Zábezpeka je stanovená :

ČASŤ č. 1. Ochranné pracovné odevy (oblečenie) - 5 000, - EUR

ČASŤ č. 2. Ochranná pracovná obuv - 5 000,- EUR

ČASŤ č. 3. Ochranné pracovné rukavice - 2 000,- EUR

ČASŤ č. 4. Ochranné pracovné pomôcky - 500,- EUR

Ostatné informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku za príslušnú ČASŤ zákazky, ak uchádzačom ponúknutá cena za predmet zákazky presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ v súlade s §40 ods. 6 písm. g) zákona VO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konania na Protimonopolný úrad SR.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022