Leveringen - 14105-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Endoscopen

2019/S 008-014105

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Chariteplatz 1
Berlin
10117
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: zentrale-vergabestelle-vol@charite.de
NUTS-code: DE3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.charite.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabeplattform.charite.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mietweise Überlassung von Endoskopen

Referentienummer: AL 51/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33168100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mietweise Überlassung von Endoskopen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Standard- Endoskope und Endosonogeräte für die Standorte CBF und CCM

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Standard- Endoskope und Endosonogeräte für die Standorte CBF und CCM

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bemusterung / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionale Geräteausstattung: Mother-Baby-Gerät

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoskope und Endosonogeräte für den Standort CVK und CBF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Endoskope und Endosonogeräte für den Standort CVK und CBF

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bemusterung / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionale Geräteausstattung: Mother-Baby-Gerät

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 177-400830
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Los 1 und Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Olympus Deutschland GmbH
Amsinckstr. 63
Hamburg
20097
Duitsland
NUTS-code: DE6
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Angaben zum Wert des Auftrags unter Ziffer V.2.4), zum Gesamtwert des Auftrags Ziffer VII.1.6) und zum Wert der Preiserhöhung Ziffer VII.2.3) können nicht erfolgen, da die Veröffentlichung dieser Angaben denberechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden würde (vgl. § 39 Abs. 6 Nr. 3 VgV).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
Berlin
10825
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
Berlin
10825
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
Berlin
10825
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019