Lieferungen - 141128-2014

Kompaktansicht anzeigen

25/04/2014    S81

die Tschechische Republik-Olomouc: Tischcomputer

2014/S 081-141128

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2004/18/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Univerzita Palackého v Olomouci
Nationale Identifikationsnummer: 61989592
Postanschrift: Křížkovského 511/8
Ort: Olomouc
Postleitzahl: 771 47
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): odd. veřejných zakázek
Zu Händen von: Mgr. Petra Jungová
E-Mail: petra.jungova@upol.cz
Telefon: +420 585631117
Fax: +420 585631012

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.upol.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.upol.cz

Elektronischer Zugang zu Informationen: https://zakazky.upol.cz/dns_display_19.html

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://zakazky.upol.cz/dns_display_19.html

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
Bildung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Dynamický nákupní systém počítačových sestav, monitorů a notebooků pro Univerzitu Palackého v Olomouci, 2014-2018.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Olomouc.

NUTS-Code CZ071 Olomoucký kraj

II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft den Aufbau eines dynamischen Beschaffungssystems (DBS)
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Předmětem veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských počítačů, monitorů a notebooků dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci DNS. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí Zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS Zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

30213300 Tischcomputer, 30213100 Tragbare Computer, 30213000 Personalcomputer, 30231000 Computerbildschirme und Konsolen, 30237000 Teile und Zubehör für Computer

II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Geschätzter Wert ohne MwSt: 90 000 000 CZK
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 48 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Zadavatel nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Platební podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému ve smyslu § 95 Zákona.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona formou dle § 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona a v souladu s § 57 zákona předložením prostých kopií:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ( § 53 odst. 1 písm. a) a b));
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f));
c) potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení podle § 22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 53 odst. 1 písm. h) );
d) čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g) a i) až k ).
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží prosté kopie:
— podle § 54 písm. a) zákona – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
— podle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: V souladu s § 50 odst. 1 písm. c) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu ust. § 56 odst. 1. písm. a) Zákona prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech prokazující splnění alespoň dvou zakázek odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky v minimální výši 100 000 CZK bez DPH.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Každá položka seznamu významných dodávek musí být ve smyslu ust. § 56 odst. 1 písm. a) bodu 1-3, doložena:
— osvědčením vydaným veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
— osvědčením vydaným jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
— smlouvou s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění zájemce, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
VaVpI/2014
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Vorinformation

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2014/S 46-076684 vom 6.3.2014

IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
16.6.2014 - 09:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Tschechisch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16.6.2014 - 09:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, OPVK, OPPI.
VI.3)Zusätzliche Angaben

Zavedení dynamického nákupního systému na dobu čtyř let. Veškeré infomace jsou uveřejněny na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23.4.2014