Leveringen - 14117-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Beauvais: Brandbluswagens

2019/S 008-014117

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SDIS 60 — Service départemental d'incendie
28600001300032
8 avenue de l'Europe, ZAE Beauvais Tillé, BP 20870
Beauvais
60008
Frankrijk
Contactpersoon: Groupement achat marchés publics, 8 avenue de l'Europe, BP 20870, Tillé, 60008 Beauvais Cedex
Telefoon: +33 344842040
E-mail: anne.meilleraye@sdis60.fr
NUTS-code: FRE22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Incendie et secours

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de 2 fourgons mousse grande puissance (FMOGP)

Referentienummer: 18FF38
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition de 2 fourgons mousse grande puissance (FMOGP).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 664 850.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22
Voornaamste plaats van uitvoering:

SDIS 60.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de 2 fourgons mousse grande puissance (FMOGP).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les prestations sont précisées au BPU-DPGF.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-469578
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18FF38
Benaming:

Acquisition de 2 fourgons mousse grande puissance (FMOGP)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MVR Évolution
9019225000038
121 rue Léon Jouhaux
Sartrouville
78500
Frankrijk
Telefoon: +33 139145681
E-mail: info@mvrevol.fr
NUTS-code: FR103
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs
av. Dos Correios nº191, Apartado 47
Esmoriz
3885
Portugal
NUTS-code: PT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 729 166.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 664 850.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
Amiens
80000
Frankrijk
Telefoon: +33 22336170
E-mail: greff.ta-amiens@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019