Leveringen - 14118-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zegrze: Diverse voedingsmiddelen

2019/S 008-014118

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
142917040
ul. Juzistek 2
Zegrze
05-131
Polen
Contactpersoon: Anna Kozłowska
Telefoon: +48 261883782
E-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261883868
NUTS-code: PL912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.26wog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz ryb świeżych i mrożonych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu

Referentienummer: ZP/4/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz ryb świeżych i mrożonych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 241 528.00 PLN / Hoogste offerte: 254 048.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grupa Zabezpieczenia: Zegrze ul. Juzistek 2, Warszawa - Wesoła ul. Okuniewska 1, Kazuń Nowy Gmina Czosnów, Przasnysz ul. Makowska 69, Ciechanów ul. Wojska Polskiego 54

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

2. Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy – załącznik nr 2A do SIWZ.

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – załącznik nr 5 A do SIWZ.

4. Wymogi, termin przydatności do spożycia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części „Opis przedmiotu zamówienia” – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Ilości przedmiotu zamówienia:

Bułka pszenna zwykła kg 10 800

Bułka graham kg 7 400

Chałka kg 480

Rogal pszenny kg 500

Bułka tarta kg 910

Chleb żytni razowy kg 7 800

Chleb baltonowski kg 6 100

Chleb pszenny krojony w folii kg 3 000

Chleb zwykły krojony w folii kg 3 900

Chleb mieszany słonecznikowy kg 6 400

Chleb mieszany z soją kg 6 600

Chleb zwykły kg 6 800

Drożdżówka z nadzieniem kg 1 000

Drożdżówka z jagodami kg 160

Ciasto drożdżowe z owocami kg 260

Placek drożdżowy kg 240

Pączek kg 590

Makowiec kg 520

Mazurek kg 19

Serniki kg 610

Babka w polewie kg 520

Jabłecznik kg 670

Piernik kg 520

Piernik w polewie kg 480

Keks kg 520

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2 A) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania osób żywionych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-450661
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Artur Kowalski i Mariusz Kowalski wspólnicy spółki cywilnej Piekarnia Kowalscy s. c. Artur Kowalski, Mariusz Kowalski
ul. Gorzelnicza 10
Warszawa
04-212
Polen
NUTS-code: PL91
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 241 528.00 PLN / Hoogste offerte: 254 048.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019