Služby - 141208-2023

08/03/2023    S48

Slovensko-Bratislava: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

2023/S 048-141208

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52324940
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová
E-mail: eva.sabova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://mib.sk/
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

PTK - Urbanisticko-ekonomicko-dopravná štúdia - Hlavná stanica Bratislava

Referenčné číslo: MAGS OVO 48320/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
71241000 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, MIB a Železnice Slovenskej republiky (ďalej ŽSR) spolu s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej MDSR) predpokladajú prioritizáciu koľajovej dopravy vzhľadom na politiku EÚ v oblasti udržateľnej mobility a jej výhľadový nárast počtu cestujúcich prechádzajúcich Hlavnou stanicou v Bratislave z približne 70.000 v súčasnosti na približne 160.000 v roku 2040.

Účelom predbežných trhových konzultácií (ďalej len PTK) je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle určiť prostredníctvom PTK predpokladanú hodnotu zákazky a dobu potrebnú na realizáciu diela, urbanisticko-ekonomicko-dopravnú štúdiu.

Podrobné informácie sú dostupné na adrese:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38233/summary

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, MIB a Železnice Slovenskej republiky (ďalej ŽSR) spolu s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej MDSR) predpokladajú prioritizáciu koľajovej dopravy vzhľadom na politiku EÚ v oblasti udržateľnej mobility a jej výhľadový nárast počtu cestujúcich prechádzajúcich Hlavnou stanicou v Bratislave z približne 70.000 v súčasnosti na približne 160.000 v roku 2040.

Účelom predbežných trhových konzultácií (ďalej len PTK) je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle určiť prostredníctvom PTK predpokladanú hodnotu zákazky a dobu potrebnú na realizáciu diela, urbanisticko-ekonomicko-dopravnú štúdiu.

Podrobné informácie sú dostupné na adrese:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38233/summary

II.2.14)Doplňujúce informácie

Na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38233/summary sa nachádza opis predmetu pripravovanej zákazky a formulár s otázkami, ktorý si je možné stiahnuť po prihlásení sa v IS Josephine (pre prihlásenie sa vyžaduje bezplatná registrácia).

Po ukončení PTK verejný obstarávateľ zverejní zápisnicu o priebehu PTK, ktorá bude zverejnená na profile verejného obstarávateľa.

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
02/05/2023

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/03/2023