Leveringen - 14126-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Laboratoriumreagentia

2019/S 008-014126

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Colțea
Romania
Str. Ion C. Brătianu nr. 1
Bucureşti
030171
Roemenië
Contactpersoon: Camelia Badea
Telefoon: +40 213874118
E-mail: licitatii.electronice@coltea.rdsnet.ro
Fax: +40 123874101
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.e-licitatie.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare reactivi de laborator

Referentienummer: 6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare reactivi de laborator.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 83 639.27 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Analizor de markeri cardiaci Pathfast

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Coltea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform descrierii din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi necesari pentru mașină de afereză Specta Optia

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Coltea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform descrierilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Imunofenotipare

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Coltea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform descrierilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi de biologie moleculară

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Coltea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform descrierii din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi necesari domeniului citogenetică hematologică

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Coltea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform descrierilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22470
Perceel nr.: 5
Benaming:

Reactivi necesari pentru mașina de afereză Specta Optia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chronos Trade Medical
Romania
Str. Alexandru Constantinescu nr. 46-48, sector 1
Bucuresti
Roemenië
Telefoon: +4 0314258540
E-mail: razvan.calin@chronostrade.ro, razvan.cristea@chronostrade.ro, medical@chronostrade.ro, iolanda.agavriloae@chronostrade.ro, alina.dumitru@chronostrade.ro
Fax: +40 314019729
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://chronostrade.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 622 000.00 RON
Laagste offerte: 622 000.00 RON / Hoogste offerte: 622 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22458
Perceel nr.: 2
Benaming:

Analizor de markeri cardiaci Pathfast

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Synttergy Consult S.R.L.
Romania
Str. Valeriu Bologa nr. 3
Cluj-Napoca
400436
Roemenië
Telefoon: +40 212522358
E-mail: office@synttergy.ro
Fax: +40 212520760
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.synttergy.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 360.00 RON
Laagste offerte: 101 000.00 RON / Hoogste offerte: 101 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22446
Perceel nr.: 1
Benaming:

Reactivi de biologie moleculară

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche România
Romania
Piața Presei Libere nr. 3-5
București
020335
Roemenië
Telefoon: +40 372177930
E-mail: narcisa.enegaru@roche.com; otilia.armeanu@roche.com; mariana.nituleac@roche.com; carmen.oprea@roche.com; iulia.rogoz@roche.com; adriana.ionescu@roche.com; petruta.udro... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 372177959
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.roche.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 394.00 RON
Laagste offerte: 46 394.00 RON / Hoogste offerte: 46 394.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22445
Perceel nr.: 3
Benaming:

Imunofenotipare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proton Impex 2000
Romania
Str. Caraiman nr. 86
București
011564
Roemenië
Telefoon: +40 212245281
E-mail: licitatii2@proton.com.ro, licitatii3@proton.com.ro
Fax: +40 212245281
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.proton.com.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 907 727.33 RON
Laagste offerte: 5 299 000.00 RON / Hoogste offerte: 5 299 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22624
Perceel nr.: 3
Benaming:

Imunofenotipare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proton Impex 2000
Romania
Str. Caraiman nr. 86
București
011564
Roemenië
Telefoon: +40 212245281
E-mail: licitatii2@proton.com.ro, licitatii3@proton.com.ro
Fax: +40 212245281
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.proton.com.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 427.52 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 427.52 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24137
Perceel nr.: 3
Benaming:

Imunofenotipare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proton Impex 2000
Romania
Str. Caraiman nr. 86
București
011564
Roemenië
Telefoon: +40 212245281
E-mail: licitatii2@proton.com.ro, licitatii3@proton.com.ro
Fax: +40 212245281
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.proton.com.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 018.86 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 018.86 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24849
Perceel nr.: 3
Benaming:

Imunofenotipare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proton Impex 2000
Romania
Str. Caraiman nr. 86
București
011564
Roemenië
Telefoon: +40 212245281
E-mail: licitatii2@proton.com.ro, licitatii3@proton.com.ro
Fax: +40 212245281
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.proton.com.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 662.96 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 662.96 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24467
Perceel nr.: 2
Benaming:

Analizor de markeri cardiaci Pathfast

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Synttergy Consult S.R.L.
Romania
Str. Valeriu Bologa nr. 3
Cluj-Napoca
400436
Roemenië
Telefoon: +40 212522358
E-mail: office@synttergy.ro
Fax: +40 212520760
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.synttergy.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 050.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 050.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24836
Perceel nr.: 5
Benaming:

Reactivi necesari pentru mașina de afereză Specta Optia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chronos Trade Medical
Romania
Str. Alexandru Constantinescu nr. 46-48, sector 1
București
Roemenië
Telefoon: +4 0314258540
E-mail: razvan.calin@chronostrade.ro, razvan.cristea@chronostrade.ro, medical@chronostrade.ro, iolanda.agavriloae@chronostrade.ro, alina.dumitru@chronostrade.ro
Fax: +40 314019729
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://chronostrade.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25180
Perceel nr.: 3
Benaming:

Imunofenotipare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proton Impex 2000
Romania
Str. Caraiman nr. 86
București
011564
Roemenië
Telefoon: +40 212245281
E-mail: licitatii2@proton.com.ro, licitatii3@proton.com.ro
Fax: +40 212245281
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.proton.com.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 479.93 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 479.93 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucuresti
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Oficiul Juridic al Spitalului Clinic Colțea
Bulevardul I.C. Brătianu nr. 1
București
Roemenië
Telefoon: +40 23874118
E-mail: coltea.achizitii@yahoo.com
Fax: +402 3874101

Internetadres: www.e-licitatie.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019