Услуги - 141501-2018

31/03/2018    S64

Ecтoния-Tallinn: Осигуряване на охранителни услуги и услуги по посрещане в помещенията на eu-LISA в Страсбург

2018/S 064-141501

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
Пощенски адрес: EU House, Rävala pst 4
Град: Tallinn
код NUTS: EE001 Põhja-Eesti
Пощенски код: 10143
Държава: Естония
Електронна поща: eulisa-procurement@eulisa.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на охранителни услуги и услуги по посрещане в помещенията на eu-LISA в Страсбург

II.1.2)Основен CPV код
79710000 Услуги по безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на планираната процедура за възлагане на обществени поръчки e да се осигурят услуги за охрана и посрещане, както и други свързани със сигурността и безопасността услуги.

Услуги за обекта на eu-LISA в Страсбург, Франция.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FR FRANCE
Основно място на изпълнение:

Страсбург, Франция.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на планираната процедура за възлагане на обществени поръчки e да се осигурят услуги за охрана и посрещане, както и други свързани със сигурността и безопасността услуги.

Услуги за обекта на eu-LISA в Страсбург, Франция.

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
25/04/2018

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/03/2018