Услуги - 141552-2018

31/03/2018    S64

Бeлгия-Брюксел: Поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург

2018/S 064-141552

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 « Finances, Marchés publics et Contrôle interne »
Пощенски адрес: Bureau SC11 06/049
Град: Bruxelles
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3337
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург

Референтен номер: HR/R1/PR/2017/059
II.1.2)Основен CPV код
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази поръчка има за цел поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обща гаранционна поддръжка за рентгеново оборудване (тунели за рентгенова инспекция) в Белгия и Люксембург

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и / или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде подписан с първоначална продължителност от 24-месеца и ще се подновява с мълчаливо съгласие 2 пъти ( всеки път 12 месеца) до най-много 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: административни кредити на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на бариери, кнехтове, щори и неохранявани пасажи в Белгия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде подписан с първоначална продължителност от 24-месеца и ще се подновява с мълчаливо съгласие 2 пъти ( всеки път 12 месеца) до най-много 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: административни кредити на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на видео наблюдение (камери за видеонаблюдение) и контрол на достъпа в Белгия

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и / или управлявани от Европейската комисия в Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде подписан с първоначална продължителност от 24-месеца и ще се подновява с мълчаливо съгласие 2 пъти ( всеки път 12 месеца) до най-много 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: административни кредити на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Intra-muros услуги за поддръжка на видео наблюдение, контрол на достъпа, неохранявани пасажи, вътрешни капаци, вътрешни турникети, блиндирани врати и други в Люксембург

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и / или управлявани от Европейската комисия в Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде подписан с първоначална продължителност от 24-месеца и ще се подновява с мълчаливо съгласие 2 пъти ( всеки път 12 месеца) до най-много 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: административни кредити на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почасова поддръжка за метални детектори за преминаване, метал детектори за палети и детектори за NRBC в Белгия и Люксембург

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и / или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде подписан с първоначална продължителност от 24-месеца и ще се подновява с мълчаливо съгласие 2 пъти ( всеки път 12 месеца) до най-много 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: административни кредити на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сградите, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Люксембург

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
50333000 Услуги по поддържане на радиосъоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и / или управлявани от Европейската комисия в Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде подписан с първоначална продължителност от 24-месеца и ще се подновява с мълчаливо съгласие 2 пъти ( всеки път 12 месеца) до най-много 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: административни кредити на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почасова поддръжка на оборудване за сигурност (сейфове, охранителни шкафове, защитени ключалки и аксесоари) в Белгия

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Сгради, заети и / или управлявани от Европейската комисия в Белгия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде подписан с първоначална продължителност от 24-месеца и ще се подновява с мълчаливо съгласие 2 пъти ( всеки път 12 месеца) до най-много 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: административни кредити на ЕС
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/04/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3). Интернет страницата се обновява редовно и е следователно отговорност на оферента да проверява за актуализации и изменения по време на тръжния период. Не се предоставя версия в хартиен формат.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +35 24303-1
Факс: +35 243032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/03/2018