Služby - 141564-2018

31/03/2018    S64

Luxembursko-Luxemburg: AO 10709 „Technická konsolidácia zákonov Európskej únie a kontrola ich konzistencie“

2018/S 064-141564

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Poštová adresa: 2, rue Mercier
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: L-2985
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Mr Jan Planovsky
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefón: +352 292944331
Fax: +352 292942672
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://publications.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3239
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

AO 10709 „Technická konsolidácia zákonov Európskej únie a kontrola ich konzistencie“

Referenčné číslo: AO 10709
II.1.2)Hlavný kód CPV
72311100 Konverzia údajov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom výzvy na predkladanie ponúk je poskytovanie služieb súvisiacich s technickou konsolidáciou zákonov Európskej únie a kontrolou ich konzistencie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 100 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 1
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Technická konsolidácia zákonov Európskej únie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72314000 Zhromažďovanie a triedenie údajov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Technická konsolidácia zákonov EÚ, ktorá pozostáva zo zahrnutia všetkých úprav (pochádzajúcich z pozmeňujúcich zákonov, korigend atď.), ku ktorým v základných zákonoch došlo, čo sa týka znenia, ale bez akejkoľvek úpravy významu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 52
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kontrola konzistencie konsolidovaného znenia zákonov Európskej únie

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79100000 Právne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Kontrola konzistencie konsolidovaného znenia zákonov Európskej únie, ktorá pozostáva z overovania, či konsolidovaná verzia uvedeného právneho aktu naozaj obsahuje všetky úpravy, ku ktorým v rámci právneho aktu došlo.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: prevzatie: 4 mesiace
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/05/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/05/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Priestory Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie v Luxemburgu.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri špecifikácie obstarávania.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty si môžete stiahnuť z tejto webovej stránky pre elektronické obstarávanie (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3239

Žiadosti o dodatočné informácie musia byť predložené výlučne prostredníctvom elektronického predkladania ponúk.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/03/2018