Szolgáltatások - 141569-2020

Submission deadline has been amended by:  197183-2020
24/03/2020    S59

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 059-141569

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demény Gergő r. százados
E-mail: demenyga@orfk.police.hu
Telefon: +36 14435597
Fax: +36 14435598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/europai-tamogatasok
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001521692019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001521692019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Röszke-Tompa határátkelőhely fejlesztése tervezés

Hivatkozási szám: EKR001521692019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Röszke és Tompa határátkelőhelyek fejlesztését előkészítő tervezői és tervellenőri feladatok ellátása a BBA-2.6.1/6-2018-00002 projekt keretén belül

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok csak egy részre nyújthatók be
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezés, művezetés és egyéb tervezői feladatok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezendő fejlesztések Röszke autópálya és Tompa közúti határátkelőhelyeken:

— sávbővítések, átalakítások (forgalomtechnikával)

— útlevélkezelő fülke cserék (alépítménnyel, erős-gyengeáramú hálózatokkal, világítás, fűtés telefonvonal)

— fülkék fölé tetőszerkezet (védőtető)

— forgalomirányításra, utastájékoztatásra jelzőlámpa rendszer és sorompók

— járdasziget átalakítások/elbontások

— tetőszerkezet alatti világítás és kamerarendszer

— kamionparkoló bővítés

— elválasztó kerítésbe tolókapu beépítése

— bejárati ajtó áthelyezés/átalakítás zsiliprendszerűvé

— épület belső festése, belső elosztás, helyiségek átalakítása, padlóburkolatok cseréje

— ABC (Automated Border Control Gate) kapuk telepítése

— terelőkordonok, elválasztó plexifalak, tájékoztató táblák telepítése

— elválasztó kerítés meghosszabbítása

— útlevélkezelő fülkék felújítása

— forgalomirányító lámpák és térvilágítás felújítása

— mátrixtáblák telepítése a sávok fölé

— kapuk felújítása, kártyás beléptetés kialakítása

— útburkolatba épített fényforrások kiépítése

— épület felújítása, hozzávetőlegesen 550 m2 hasznos alapterületen

Tervező feladatai:

1. A fejlesztési terület geodéziai felmérése; szükséges geotechnikai felmérése (talajmechanikai szakvélemény készítése).

2. Az építési ingatlanrész fejlesztés előtti teljes körű állapotfelmérése.

3. vázlattervek készítése látványtervekkel, költségbecslésekkel. A továbbtervezésre alkalmas vázlatterv kiválasztásakor megrendelő a rendelkezésre álló költségkeretének figyelembe vételével fog dönteni. Tervező köteles egészen addig végezni a vázlattervezést, amíg a tervezett létesítményekre a Belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter előzetes településképi, ill. országképvédelmi hozzájárulását Megrendelő megkapja. (314/2012. [XI.8.] Korm. rendelet)

4. építési engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció készítése bútorozási tervvel (beépített és mobil bútorokra is), külső és belső látványtervekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az építési gyakorlatban meghatározott tartalommal, árazott és árazatlan költségvetési kiírással (TERC). A terveket papír alapon és elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) kell benyújtani. Az elektronikus formátum:

a. Rajzok: PDF formátum és DWG vagy DXF rajzokkal,

b. Egyéb fájlok: doc vagy xls formátum.

5. Az engedélyezési terv előzetes szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetéseinek lefolytatása, az egyeztetések eredményeinek dokumentálása.

6. Megrendelő meghatalmazása alapján a tervek beadása engedélyeztetésre, az engedélyezési eljárásokban való közreműködés, az építési (létesítési, szolgáltatói) engedélyek megszerzése. Tervező köteles elvégezni minden további tervezési (tervmódosítási) feladatot, melyek az engedélyezés során, szakhatósági előírások, vagy jogszabályváltozás miatt válnak szükségessé, függetlenül attól, hogy azok szerepeltek-e az Ajánlati Dokumentációban, vagy sem, ugyanakkor a projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlenek.

7. Tervező feladata, hogy Megrendelővel egyeztesse a tervezés során a létesítményekre, helyiségekre vonatkozó további biztonsági követelményeket, részletszabályokat.

8. Közműfeltárás, közműfejlesztések szükségessége, azok költségeinek megadása;

9. Munkaközi vázlatterv egyeztetése a Megrendelővel;

10. A szükséges szakhatósági hozzájárulások megszerzése tervező feladata!

11. A tervező köteles biztosítani a kivitelezési tervek szakaszos rendelkezésre bocsátását a tervellenőr számára, ha az adott tervezési feladat tekintetében jogszabály előírja a tervellenőrzés kötelező esetét. A tervellenőri nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a dokumentációt a tervező köteles átdolgozni a vonatkozó szabványoknak és az országos építési követelményeknek megfelelően.

12. A tervezői nyilatkozatban hivatkozni kell, hogy megfelel az Étv. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.23.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásainak.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) rovatban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 115
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Tervezői művezetési feladatok

Az Étv. 33. § (4) bekezdése, valamint az Épkiv. 15. §-a szerinti tevékenységet kell a tervezőnek elvégeznie a kivitelezés teljes időtartama alatt.

A tervezői művezetést eseti jelleggel a Megrendelő rendeli el írásban a kivitelező erre vonatkozó írásos igénybejelentését követően.

Megrendelő a beruházás (kivitelezés) sikeres műszaki átadás-átvételéig jogosult az opciós jog gyakorlására.

Igénybe vehető mennyiség megvalósítási helyszínenként, max.: 60 mérnöknap (az összes szakágra összesen), a két helyszínre (Röszke, Tompa) összesen max. 120 mérnöknap az összes szakágra.

Közreműködés beszerzési eljárás lebonyolításában

Az előkészítés időszakában részvétel a kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás előkészítésben.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében felmerülő (a tervekkel kapcsolatos) ajánlattevői kérdések megválaszolása, szükség esetén terv-, ill. költségvetés módosítások elvégzése.

Igénybe vehető mennyiség, max.: 60 mérnökóra

Használatbavételi eljárás lebonyolítása

A műszaki átadás-átvétel lezárultával a használatba vételi eljárás lebonyolítása.

A kivitelezőtől és a Megrendelőtől, valamint a Szakhatóságoktól a szükséges tervek nyilatkozatok beszerzése és azok Engedélyező hatósághoz történő benyújtása, hiánypótlások ügyintézése.

Az opcionális tételek lehívása Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Ajánlatkérő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a Szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

Folytatás II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

13. A teljes tervdokumentáció az Országos Rendőr-főkapitányságot illeti, azoknak megismeréséhez illetve bármiféle további felhasználáshoz az Országos Rendőr-főkapitányságot engedélye szükséges.

14. Ajánlattevők a műszaki leírásban szerepeltetett valamennyi feladat költségét figyelembe kell vegyék.

15. Megrendelő Tervellenőrt vesz igénybe. A Tervellenőr észrevételeit Megrendelői jóváhagyás esetén a tervekbe be kell dolgozni.

Részletesen a műszaki leírásban.

Folytatás II.2.7) rovat:

Teljesítési szakaszok:

— Az építési ingatlan felmérése, az első vázlatterv elkészítésének és átadásának határideje: A tervezői szerződés aláírásától számított 20 munkanap; minden további vázlatterv leadásának határideje: 10 munkanap,

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és átadásának határideje: a legvégső vázlatterv Megrendelő által történt elfogadását követő 45 munkanapon belül,

— Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és Megrendelő részére ellenőrzésre történő átadásának határideje (összes szakágra a tervek, műszaki leírások, árazatlan költségvetés): Az engedélyezési tervdokumentáció megrendelői elfogadását követő 30 munkanapon belül,

— Javított végleges kiviteli tervdokumentáció (árazott költségvetéssel együtt) átadásának határideje: az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 munkanapon belül.

Opció:

Tervezői művezetési feladatok

Teljesítési határidő: megrendelő írásos elrendelésétől számított 3 munkanap.

Közreműködés beszerzési eljárás lebonyolításában

Teljesítési határidő: az ajánlattevői kérdések e-mail-ben történő megküldésétől számított 2 munkanap.

Használatbavételi eljárás lebonyolítása

Teljesítési határidő: 30 munkanap

Folytatás II.2.14) További információ:

3.III.1.3./M.2.2. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max:60 hónap) - 10 - EA

4. III.1.3./M.2.3. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max:60 hónap) - 10 - EA

5. III.1.3./M.2.4. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max:60 hónap) - 10 - EA

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

BBA-2.6.1/6-2018-00002

II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 0-10

Fordított arányosítás: FA

Egyenes arányosítás: EA

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Ajánlati ár - 50 - FA

2. III.1.3./M.2.1. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min: 0 hónap, max: 60 hónap) - 20 - EA

Folytatás a II.2.11) rovatban

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervellenőri feladatok ellátása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervellenőr feladata az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzése teljesség és megfelelőség szempontjából, ennek keretében köteles szakáganként külön-külön is ellenőrizni az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk műszaki tartalmának szakszerűségét, a szakági tervek összhangját, az árazott és árazatlan költségvetések teljességét, megfelelőségét, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartását, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 31. §-ban meghatározott alapvető követelmények érvényesülését.

Tervellenőr köteles a meghatározott véghatáridőre a műszaki leírásban meghatározott mennyiségben tervellenőri nyilatkozatot átadni. A tervellenőri nyilatkozat tartalmazza:

a) az építési tevékenység

Aa) helyét, címét, helyrajzi számát,

Ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit,

b) az építtető nevét, megnevezését,

c) az ellenőrzött tervezők nevét, címét, jogosultságuk (névjegyzéki bejegyzésük) számát,

d) az ellenőrzött dokumentáció(rész) megnevezését,

e) a tervellenőr nevét, címét, aláírását és jogosultságának igazolását, cégjegyzékszámát, adószámát,

f) annak kinyilvánítását, hogy

Fa) az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak,

Fb) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,

g) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér.

h) javítási javaslat megfogalmazása szükség esetén.

i) amennyiben a tervellenőri nyilatkozat okán a tervek javítására volt szükség, a javított tervek visszaellenőrzésének megtörténte, ill. az ezzel kapcsolatos megállapítások.

Tervellenőr részéről szállítandó dokumentumok

Az engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzését követően 4 db tervellenőri jelentés papíron és 1 db elektronikus formában (CD/DVD-n).

A kiviteli tervdokumentáció ellenőrzését követően 4 db tervellenőri jelentés papíron és 1 db elektronikus formában (CD/DVD-n).

Részletesen a műszaki leírásban.

Folytatás II.2.7) rovat:

A teljesítési határidő minden esetben a megrendelői elektronikus tervszolgáltatástól számított 5 munkanap.

A tervellenőri nyilatkozatban foglalt módosítási, javítási javaslatok nyomán tervező részéről a terveken elvégzett módosítások visszaellenőrzésének teljesítési határideje 2 munkanap. Tervellenőri nyilatkozat javításra történő visszaadása esetén a teljesítési határidő 2 munkanap.

Felhívás II.1.6) rovat:

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján előírta, hogy ajánlat csak egy rész tekintetében (vagy az 1., vagy a 2. részre) nyújtható be. Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot (tehát mind az 1., mind a 2. rész vonatkozásában), Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát mindkét részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja a felhívás II.1.6) rovatában és a Kbt. 61. § (6) bekezdésében foglaltakra való tekintettel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3./M.1.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap) (hó) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám:0-10

Értékelési szempont-Súlyszám-Értékelési módszer:

Fordított arányosítás:FA

Egyenes arányosítás:EA

1. Ajánlati ár-50-FA

2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 5 fő)-20-EA

3. III.1.3./M.1.1. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min: 0 hónap, max: 60 hónap)-30-EA

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.

AT-nek (adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő(k) vonatkozásában is) az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11)-(11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek., 3. § (5)-(6) bek. és III. Fejezet.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő (valamennyi rész tekintetében irányadó), amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási módja:

Az alkalmassági követelmény igazolása érdekében be kell nyújtani az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.

További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) II. fejezete tartalmaz.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Folytatás III.1.3) rovat A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: 1. rész: M.1-M.2; 2. rész: M.1.

A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.

AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Folytatás III.2.1) rovat:

Tervezői jogosultság szükséges (valamennyi rész tekintetében irányadó) az alábbi jogszabály szerint:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Folytatás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

I. rész: Opciós feladatok:

Közreműködés beszerzési eljárás lebonyolításában: a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően. Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 60 mérnökóra a nyertes ajánlattevő által készített - és Ajánlatkérő által jóváhagyott - tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 60 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.

Tervezői művezetési feladatok: a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően. Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 120 mérnöknap a kivitelezés során megtartott helyszíni kooperációk jelenléti íve alapján, a ténylegesen lehívott napok számának megfelelően kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 120 mérnökmunkanapra vetített díjának alapul vételével.

Használatbavételi eljárás lebonyolítása: A használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően.

Ajánlatkérő a II. közbeszerzési rész tekintetében részszámlázási lehetőséget nem biztosít.

Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek.

I. rész

Késedelmi kötbér: 2%/nap

Max 15 napi tétel

Alapja: opcionális szolgáltatásokra eső összeg nélkül számított nettó vállalkozói díj

Ajánlatkérő késedelmes nap alatt naptári napot ért.

Késedelmi kötbér az opcionális tételek esetében:

A Műszaki leírás B és C pontja szerinti feladatok esetében:

Késedelmi kötbér: 0,5%/óra

Max 24 órányi tétel

Alapja: opcionális szolgáltatásokra eső nettó vállalkozói díj

A Műszaki leírás D pontja szerinti feladatok esetében:

Késedelmi kötbér: 2%/nap

Max 10 napi tétel

Alapja: opcionális szolgáltatásokra eső nettó vállalkozói díj

Meghiúsulási kötbér: opcionális szolgáltatásokra eső összeg nélkül számított nettó vállalkozói díj 30 %-a

Biztosíték:

Teljesítési biztosíték: opcionális szolgáltatásokra eső összeg nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a

II. rész:

Késedelmi kötbér: 2%/nap,

Max 10 napi tétel

Alapja: a teljes nettó vállalkozói díj

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. rész (referencia M.1):

AT-nek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont - legalább év, hónap, nap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel AT nyilatkozni köteles:

— arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

1. rész M.2 és 2. rész M.1 (szakember)

A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a gyakorlat AT cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával igazolandó. A nyilatkozatnak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]).

Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2) rovatban

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (épületekre vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési szolgáltatás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt)

— legalább 300 m2 hasznos alapterületű referenciát.

M.2. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik

M.2.2 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik

M.2.3 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik

M.2.4 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T [Tartószerkezeti tervezési szakterület] tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik

Ajánlatkérő az M/2.1 - M/2.4. pontokban foglaltakkal egyenértékű végzettséget elfogadja.

A szakemberek között az átfedés megengedett. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés időpontjáig!

2. rész:

M.1: Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.1.1 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel továbbá a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel vagy a szakmai cím megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

M.1.2 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel továbbá a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel, vagy a szakmai cím megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik

M.1.3 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel továbbá a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel, vagy a szakmai cím megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik

M.1.4 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T [Tartószerkezeti tervezési szakterület] tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel továbbá a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel, vagy a szakmai cím megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik

Ajánlatkérő az M/1.1 - M/1.4. pontokban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal való egyenértékű végzettséget és szakmai tapasztalatot elfogadja.

A szakemberek között az átfedés megengedett. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés időpontjáig!

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság részletesen a KD II. fejezetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Folyt. a III.1.2) rovat alka min. követelményeinél

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Részletesen a szerződéstervezetben.

Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelkezései valamennyi közbeszerzési rész tekintetében.

A beszerzés 1. része EU-s pályázati alapból támogatott, a támogatásból származó összeg kifizetése: előfinanszírozás

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevő az I. közbeszerzési rész tekintetében az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:

1. részszámla: a vázlatterv megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 10 %-a)

2. részszámla: az engedélyezési tervdok. megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 40 %-a)

3. részszámla: a jogerős építési engedély megléte és a kiviteli tervdok. megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 50 %-a).

Folytatás a III.1.2) rovat alkalmasság minimumkövetelményeinél

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/04/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/04/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet

2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3. A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.

5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.

6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.

10. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell legalább 10 millió Ft/káresemény és 30 millió Ft/év limittel bíró tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással (1. rész vonatkozásában).

11. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

12. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza: Kbt. 81. § (5) bek.

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

14. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.

15. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.

16. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.

17. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):

— felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint,

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok,

— 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok,

— nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás,

— aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)

— kitöltött EEKD

— átláthatósági nyilatkozat

— árrészletező táblázat (1. rész vonatkozásában)

— szakmai ajánlat részeként szakmai önéletrajz (szakember által saját kezűleg aláírt)

— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat (1. közbeszerzési rész vonatkozásában)

— nyilatkozat felelősségbiztosításról (1. közbeszerzési rész vonatkozásában)

— Nyilatkozat az ajánlatban megjelölt szakemberek névjegyzékbe vételéről

18. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.

19. AK nem írja elő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (2) bek. foglaltakat.

20. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap. Az eljárás a 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

21. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.

AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása rovatban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás VI.3) További információk:

22. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.

23. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

24. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét: Az ajánlattevők már az ajánlatukhoz - a felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra való tekintettel - csatolják az alábbi dokumentumokat:

A szakemberek 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túli többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:

a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz

A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az értékelési szempontok szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottsága.

25. A nyertes ajánlattevőnek (az 1. rész vonatkozásában) szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) tervező jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

26. AT a 2. rész vonatkozásában a hátrányos helyzetű munkavállalókat a szerződés teljesítésével összhangban köteles foglalkoztatni. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását, és a beruházás során történő aktív részvételüket AK ellenőrzi. Részletesen a KD II. fejezetében és szerz.tervezetben.

27. Az eljárás 2. részének eredményeként megkötésre kerülő szerződés (Tervellenőri feladatok ellátása) hatályba lépésének feltétele a tervezési szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek a tervellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírásától számított 1 éven belüli megkötése. Amennyiben a tervezési szolgáltatásra vonatkozó szerződés a tervellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírását megelőzően kerül megkötésre, úgy a szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.

28. Az I.3) pontban szereplő tel.szám esetén a hívás díja bruttó 458 Ft/perc.

29. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Bódis Rita Gabriella, 01164, helyettes: Dr. Costin Glad Gabriel, 00277

30. Az eljárás 2. részének eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésébe (tervellenőrzés) nyertes ajánlattevő nem vonhat be olyan szakembert, aki a tervezésben közreműködött. (Részletesen a szerződéstervezetben)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/03/2020