Leveringen - 14177-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brugge: Medische apparatuur

2019/S 008-014177

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 247-567838)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
Brugge
8000
België
Contactpersoon: Mevrouw Daphne Vanherk
Telefoon: +32 50459933
E-mail: aankoopdienst.brugge@azsintjan.be
Fax: +32 50452229
NUTS-code: BE251

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.azsintjan.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van twee neuronavigatiesystemen

Referentienummer: DVH-SJ-OK-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is opgedeeld in 2 percelen.

Het eerste perceel betreft de levering van 2 complete mobiele navigatiesystemen voor neurochirurgie en NKO ingrepen, inclusief:

— De hardware,

— Planningssoftware,

— Instrumentatie,

— Onderhoudscontract.

Tenslotte zijn ook de verbruiksgoederen deel van deze opdracht, dewelke opgenomen worden in een tweede perceel:

— Verbruiksgoederen, bijv. markers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567838

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het inschrijvingsformulier werd bijgevoegd. Dit document is noodzakelijk om de offerte in te dienen. U vindt het inschrijvingsformulier op volgende link:https://cloud.3p.eu/Downloads/1/164/103/2018