We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 141819-2022

18/03/2022    S55

Poland-Szczecin: Cleaning and polishing products

2022/S 055-141819

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
National registration number: 810903040
Postal address: ul. Małopolska 47
Town: Szczecin
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 70-515
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Kliman
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl
Telephone: +48 477811404
Fax: +48 477811477
Internet address(es):
Main address: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Address of the buyer profile: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni na potrzeby wydziałów, jednostek policji woj. zach. oraz BSWP Wydział w Szczeciniw i Zarząd w Szczecinie CBŚP

Reference number: ZZ-2380-1/22
II.1.2)Main CPV code
39800000 Cleaning and polishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków do dezynfekcji rąk i

powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby

wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu

w Szczecinie CBŚP.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 806 854.83 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków czystości

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości do magazynu KWP w Szczecinie,

przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa

zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 do SWZ. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące

zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1do SWZ

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji rąk i powierzchni

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie,

przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa

zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.2 do SWZ. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące

zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 008-015064
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZZ-2380-1/22
Lot No: 1
Title:

Sukcesywne dostawy środkw czystości

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Delko Esta Sp. z o.o.
National registration number: 930621720
Town: Stargard
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 979 060.45 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZZ-2380-1/22
Lot No: 2
Title:

Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji rąk i powierzchni

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Biachem Sp. z o.o.
National registration number: 368453340
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 41 691.60 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający

był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022