Dienstleistungen - 141837-2019

27/03/2019    S61    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Software-Wartung und -Reparatur

2019/S 061-141837

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Nationale Identifikationsnummer: 9051601
Postanschrift: Splaiul Independenței nr. 202A
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060022
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nicoleta Cercelaru
E-Mail: sap@ancpi.ro
Telefon: +40 213152520
Fax: +40 213152520

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ancpi.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici

Referenznummer der Bekanntmachung: 11150/21.03.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia de servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici cu incheiere de acord cadru pentru o perioada de 48 luni.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 040 640.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

La sediul Achizitorului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Serviciile de protecție împotriva atacurilor cibernetice si a virușilor informatici constau in:

— servicii de suport tehnic din partea producătorului soluției de antivirus,

— servicii de actualizare a versiunilor aplicației,

— servicii de actualizare a bazei de semnături.

Si se prestează pentru soluția de securitate integrată implementată în cadrul infrastructurii informatice proprii şi implementarea soluției existente pe echipamente noi ce fac obiectul unor achiziții recente. Serviciile se vor presta atât pentru ANCPI, cât şi pentru unitățile subordonate (42 OCPI-uri + CNC).

Cantitate minima estimata a acordului-cadru: 2 600 utilizatori finali x 4 luni.

Valoarea minima estimata a acordului-cadru: 56 368 RON.

Cantitate maxima estimata a acordului-cadru: 4 000 utilizatori finali x 48 luni.

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 1 040 640 RON.

Cantitate minima estimata pentru contractul subsecvent: 2 600 utilizatori finali x 1 luna.

Valoarea minima estimata pentru contractul subsecvent: 14 092 RON.

Cantitate maxima estimata pentru contractul subsecvent: 4 000 utilizatori finali x 12 luni.

Valoarea maxima estimata pentru contractul subsecvent: 260 160 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertanții, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I după finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

(a) Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidate (bugetul local, bugetul de stat etc.) actualizate la momentul prezentarii; dovada indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru inscrise in certificatul ONRC,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) După caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) Alte documente edificatoare, după caz;

2) Ofertanții, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatii potential generatoare de conflict de interese, in sensul prevederilor art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care se va demonstrata indeplinirea cerinței:

Fiecare dintre participantii la procedura, indiferent de calitatea acestora, va prezenta o data cu depunerea DUAE, declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (Conform Formularului nr. 3).

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt: Radu Codruț Ștefănescu, Mircea-Viorel Popa, Ileana Spiroiu, Alexandru Lucian Feștilă, Monica Paula Clepșa, Silviu Răduță, Florentina Pencea, Nicoleta Cercelaru, Eduard Gherghe, Brândușa Daniela Bibiri,Mihail Ceaușu, Andreea-Georgiana Patraș, Alexandra Zamfirescu.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa demonstreze ca detin capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I după finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentul doveditor este Certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalent [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la acest aspect (in acest sens, se va completa si Formularul nr. 4). Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Autoritatea contractantă ia în considerare capacitatea tehnică a subcontractantilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractele subs. care urmează să fie îndeplinite, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta minima, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrării în motivele de excludere. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus, dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Informatii privind asocierea (daca este cazul). Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie.

Informatii privind sustinerea (daca este cazul). Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016. In cazul în care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formularul nr. 5). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea concreta a modului în care se va interveni pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care se acorda sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Tertul/tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Experienta similara conform prevederilor art. 179 lit. b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Lista principalelor prestari de servicii efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertanții vor dovedi experiența similară prin prezentarea oricăror documente (certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, de natura sa ateste prestarea de servicii similare efectuate în cel mult ultimii 3 ani (raportat la data limită de depunere a ofertelor), la nivelul unuia sau mai multor contracte, în valoare cumulata, fără TVA, de minim 260 160,00 RON. Ofertanții vor dovedi experiența similară prin prezentarea celor precizate in DUAE. Documentele probante vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor si vor fi insotite de procese-verbale de acceptanta, documente constatatoare etc. si se prezintă la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situatia in care ofertantul deruleaza un astfel de contract fara sa il finalizeze pana la momentul depunerii ofertelor, acesta poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract executata pana la momentul solicitarii, cu conditia ca serviciile sa fie prestate. Dovada prestarii serviciilor se va face prin depunere de procese-verbale sau alte documente similare. În cazul asocierilor, conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Documentele probante se vor prezenta corelat cu contractele mentionate in lista principalelor prestari de servicii efectuate descrisa in DUAE. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea cerintei privind experienta similara. In acest caz, odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament – art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decât RON se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru ultimii 3 ani. Cursul RON/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia si se va depune impreuna cu acordul de subcontractare. In cazul in care ofertantul se bazeaza pe capacitatea subcontractantilor pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare, subcontractantii sunt considerati si terti sustinatori, conform art. 48 din HG nr 395/2016. In acest caz acordul de subcontractare reprezinta si angajamentul ferm. Operatorul economic clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Se va completa DUAE de catre fiecare dintre asociati si se va depune impreuna cu acordul de asociere (care va contine cel putin informatiile din Formularul nr. 6).

Se va completa DUAE de catre tertul/tertii sustinatori si se va depune impreuna cu angajamentul de sustinere (care va avea anexate documente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea, sub sanctiunea respingerii ofertei depuse ca fiind inacceptabila). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terți sustinatori și subcontractanți, dacă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Ofertantii vor depune, odata cu DUAE, daca este cazul urmatoarele documente: angajamentul ferm de susţinere tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia si/sau acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Nu este cazul.

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea acordului-cadru autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Orice comunicare, solicitare, informare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

Instructiuni privind aplicarea criteriului de atribuire.

Criteriului de atribuire folosit este „pretul cel mai scazut”. Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut. În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Postanschrift: Splaiul Independenței nr. 202A, sector 6
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 060022
Land: Rumänien
E-Mail: sap@ancpi.ro
Telefon: +40 213152520
Fax: +40 213152520

Internet-Adresse: www.ancpi.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/03/2019