Leveringen - 14187-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Sędziszów: Zonne-energie-installatie

2019/S 008-014187

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 227-519054)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
Sędziszów
28-340
Polen
Contactpersoon: Anna Grzybowska
Telefoon: +48 413811127
E-mail: um@sedziszow.pl
Fax: +48 413811131
NUTS-code: PL722

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sedziszow.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów

Referentienummer: RDG.GE.271.3.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09332000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych na terenie miasta i gminy Sędziszów.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszczał składanie ofert częściowych z podziałem na dwie następujące części:

1) część nr 1 - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”.

2) część nr 2 - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 227-519054

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
In plaats van:

Wartość bez VAT: 4 943 159.44 EUR

Te lezen:

Wartość bez VAT: 4 943 159,44 PLN

VII.2)Overige nadere inlichtingen: