Leveringen - 14194-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Rioolroosters

2019/S 008-014194

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 241-549934)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stadt Wien – Wien Kanal
0
Modecenterstraße 14/C
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 140008030
E-mail: vergaben@wkn.wien.gv.at
Fax: +43 140009930030
NUTS-code: AT130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kanal.wien.at

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

11., Rechenanlage Hochwasserschutz Hebewerk Kaiserebersdorf

Referentienummer: WKN-335147/14
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42996500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

11., Rechenanlage Hochwasserschutz Hebewerk Kaiserebersdorf – Maschinenbau und EMSR-Technik

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-549934

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilna
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 05/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 05/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: