Leveringen - 14200-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2019/S 008-014200

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 235-536857)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2
Kaunas
LT-50161
Litouwen
Contactpersoon: Daiva Žvirblytė
Telefoon: +370 37326297
E-mail: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaunoklinikos.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dezinfekcinės medžiagos, konteineriai panaudotoms adatoms, maišeliai sterilizacijai, sterilizavimo reagentai ir pakavimo medžiaga be celiuliozės

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dezinfekcinės medžiagos, konteineriai panaudotoms adatoms, maišeliai sterilizacijai, sterilizavimo reagentai ir pakavimo medžiaga be celiuliozės.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-536857

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 11/01/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
In plaats van:
Datum: 11/05/2019
Te lezen:
Datum: 14/06/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 11/01/2019
Plaatselijke tijd: 08:45
Te lezen:
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: