Leveringen - 14215-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Generatoraggregaten met motoren met vonkontsteking

2019/S 008-014215

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 239-545412)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Powgen a.s.
27928411
Kutvirtova 339/5
Praha 5
150 00
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Jaroslav Křupka
Telefoon: +420 571815210
E-mail: jaroslav.krupka@mvv.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pow.mvv.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/POWGEN-a-s-_2298/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka kogeneračních jednotek do provozoven Jiráskova a Ohrada, Vsetín

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31121200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění je postupná dodávka 3 ks kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla včetně příslušenství, poskytnutí šéfmontáže a uvedení do provozu, včetně zajištění následného servisu po dobu 50 000 provozních hodin KJ nebo 15 let od protokolárního převzetí každé KJ a uvedení do provozu (do Zkušebního provozu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-545412

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících. Seznam a stručný popis podmínek:
In plaats van:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

— výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nikoliv starší než 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení).

— dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:

Živnostenská oprávnění pro předmět podnikání:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona

b) Výroba, instalace opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

c) Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny.

Te lezen:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

— výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nikoliv starší než 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení),

— dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění podnikat předloží:

Živnostenská oprávnění pro předmět podnikání:

a) Výroba, instalace opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,

Nebo kombinace živnostenských oprávnění:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obor činnosti Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

b) Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: