Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 142224-2022

18/03/2022    S55

Nederland-Eindhoven: Software en informatiesystemen

2022/S 055-142224

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 028-071037)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Eindhoven
Nationaal identificatienummer: 261529808
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5611 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: H Kriek
E-mail: hugo.kriek@eindhoven.nl
Telefoon: +31 649328120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhoven.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GIS software

Referentienummer: EHV-2021-JA-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen, inclusief onderhouden en ondersteunen, van een ICT-oplossing voor GIS software, in dit document verder ook aangeduid als ICT-oplossing of als GIS Software.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/03/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 028-071037

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 24/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 24-03-2022

Plaatselijke tijd: 10:01

Te lezen:

Datum: 25-03-2022

Plaatselijke tijd: 10:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vanwege een technisch probleem bij de publicatie van de antwoorden op de 2e NVI hebben wij de Inschrijvingstermijn met één dag verlengd naar uiterlijk 25-3-2022, 10 uur.