Leveringen - 14225-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Jilava: Metaaldetectors

2019/S 008-014225

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 247-567724)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații
Romania
Str. Sabarului nr. 1
Jilava
077120
Roemenië
Contactpersoon: Gabriela Rosu
Telefoon: +40 214570155
E-mail: achizitii.bagr@anp.gov.ro
Fax: +40 214570155
NUTS-code: RO322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bagr.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare detectoare de metale portabile

Referentienummer: 4193079/2018/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35124000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru cu 1 singur operator economic, conform prevederilor art. 114 și art. 115 alin. (1) și alin. (2) lit. a). din Legea nr. 98/2016, art. 9 alin. (3) lit. b) din HG 395/2016, având în vedere că la momentul demarării procedurii nu se cunosc cantitațile exacte.

Autoritatea contractanta organizatoare Baza de aprovizionare, gospodarire si reparatii va incheia acordul cadru pentru furnizarea de detectoare portabile de metale pentru o perioada de 24 luni, cu un singur operator economic, iar contractele subsecvente vor fi incheiate si derulate de catre unitatile penitenciare beneficiare din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor conform anexelor atasate caietului de sarcini/specificațiilor tehnice. Contractele subsecvente pot fi incheiate in functie de necesitati, de regulă trimestrial. Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare solicitate de o [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567724

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 29/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 21/04/2019
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 29/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare — in loc de 21.1.2019, ora 15.00, a se citi 29.1.2019, ora 15.00;

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor: in loc de 21.1.2019, ora 15.00, a se citi 29.1.2019, ora 15.00;

Numarul sectiunii: IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta in loc de 21.4.2019, a se citi 29.4.2019.