Leveringen - 14226-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Brașov: Voertuigen voor de hulpdiensten

2019/S 008-014226

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 247-567633)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Municipiul Brașov
Romania
Str. Eroilor nr. 8
Brașov
500007
Roemenië
Contactpersoon: Cristina Iulia Racoviță
Telefoon: +40 268416550/128/124
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Fax: +40 268473001
NUTS-code: RO122

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brasovcity.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția a 2 autovehicule speciale de intervenție în situații de urgență, cu apă și spumă, de mică capacitate, cu gabarit redus

Referentienummer: 4384206/2018/26
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul achiziţiei îl reprezintă achizitionarea a 2 autovehicule speciale de intervenție în situații de urgență cu apă și spumă, de mică capacitate, cu gabarit redus. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567633

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 18/01/2019
Te lezen:
Datum: 28/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 18/01/2019
Te lezen:
Datum: 28/01/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: