Tjenesteydelser - 142275-2020

24/03/2020    S59    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: Køb og salg af fast ejendom

2020/S 059-142275

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet AKB, København, v/KAB
CVR-nummer: 26433762
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Nielsen-Elgaard
E-mail: min@kab-bolig.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kab-bolig.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen Boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af ejerlejlighed indrettet til ungdomsboliger på forventet 2 385 m2 eksklusiv andel af fælles arealer via delegeret bygherremodel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
70120000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med NRE Copenhagen A/S' opførelse af et blandet byggeri i området Østre Gasværk har KAB fået tilbud om at købe en fremtidig ejerlejlighed med tilhørende byggeretter, som udgør ca. 2 385 m2. Hvis KAB indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til almene ungdomsboliger via en delegeret bygherremodel, jf. nærmere herom nedenfor. De almene ungdomsboliger er en del af et blandet byggeri bestående af de almene ungdomsboliger, privat finansierede ungdomsboliger, teaterprojekt, parkering mv. i ét samlet byggeri. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af projektet, herunder opførelsen af de almene ungdomsboliger, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem sælger og KAB. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for KAB blot at købe en byggeret og så selv etablere ungdomsboliger på matriklen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 69 730 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Da ejerlejligheden indrettes til almene ungdomsboliger, vil selve opførelsen blive håndteret via den delegerede bygherremodel, hvor sælger påtager sig på vegne af KAB at udbyde samtlige bygge- og anlægsarbejder, der alene er relateret til de almene ungdomsboliger, efter de udbudsretlige regler. De almene ungdomsboliger er en del af et blandet byggeri bestående af de almene ungdomsboliger, privat finansierede ungdomsboliger, teaterprojekt, parkering mv. i ét samlet byggeri. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af projektet, herunder opførelsen af de almene ungdomsboliger, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem sælger og KAB. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for KAB blot at købe en grund og så selv etablere almene ungdomsboliger på matriklen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

I forbindelse med NRE Copenhagen A/S' opførelse af et blandet byggeri i området Østre Gasværk har KAB fået tilbud om at købe en fremtidig ejerlejlighed med tilhørende byggeretter, som udgør ca. 2 385 m2. Køb af fast ejendom er undtaget fra udbudsreglerne. Hvis KAB indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til almene ungdomsboliger via en delegeret bygherremodel, hvor sælger påtager sig på vegne af KAB at udbyde samtlige bygge- og anlægsarbejder, der alene er relateret til de almene ungdomsboliger, efter de udbudsretlige regler. De almene ungdomsboliger er en del af et blandet byggeri bestående af de almene ungdomsboliger, privat finansierede ungdomsboliger, teaterprojekt, parkering mv. i ét samlet byggeri. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af projektet, herunder opførelsen af de almene ungdomsboliger, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem sælger og KAB. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for KAB blot at købe en byggeret og så selv etablere ungdomsboliger på matriklen.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NRE Copenhagen A/S
CVR-nummer: 40074511
Postadresse: Finsensvej 3
By: Ikast
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 69 730 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.7) og V.2.4) bemærkes, at beløbsangivelsen er et foreløbigt anslået beløb, og at beløbet inkluderer alle omkostninger til køb af byggeretter mv.

Indgåelse af endelig aftale sker først efter udløb af fristen for indsigelser efter denne bekendtgørelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020