Leveringen - 14228-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Liběchov: Medische verbruiksartikelen

2019/S 008-014228

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 213-487934)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
67985904
Rumburská 89
Liběchov
277 21
Tsjechië
Contactpersoon: Elcos Group s.r.o.
Telefoon: +420 2557095474
E-mail: verejne.zakazky@elcos.cz
NUTS-code: CZ020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iapg.cas.cz/cs/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová dohoda nákup spotřebního materiálu v letech 2019 – 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

5.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“. Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části, kdy popis a technická specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena ve Svazku 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Část Název dílčí části 1 Spotřební materiál I. 2 Spotřební materiál II Výsledkem zadávacího řízení tak bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-487934

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Te lezen:
Datum: 22/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Te lezen:
Datum: 22/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:

Další informace zadavatele o oprávněných osobách a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídky je pro obě části stejná.

Otevírání nabídek

Část 1 15.1.2019 v 9:15

Část 2 15.1.2019 v 9:45

Te lezen:

Další informace zadavatele o oprávněných osobách a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídky je pro obě části stejná.

Otevírání nabídek

Část 1 22.1.2019 v 9:15

Část 2 neprodleně poté

VII.2)Overige nadere inlichtingen: