Leveringen - 14230-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Bacău: Dieselbrandstof

2019/S 008-014230

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 005-006248)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Municipiul Bacău
Romania
Str. Mărăşeşti nr. 6
Bacău
600017
Roemenië
Contactpersoon: Mariana Olariu
Telefoon: +40 234581849
E-mail: constantin.barcan@primariabacau.ro, mihaela.nita@primariabacau.ro, emil.macarie@primariabacau.ro, livia.dram@primariabacau.ro, gicuta.marcu@primariabacau.ro, mariana.olariu@primariabacau.ro
Fax: +40 234588757
NUTS-code: RO211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariabacau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare de produse – achiziția de motorină Euro 5

Referentienummer: 4278337201881
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare de produse – achiziția de motorină Euro 5. Carburantul auto este necesar pentru alimentarea autovehiculelor si utilajelor din dotarea autoritatii contractante ce utilizeaza drept combustibil motorina. Achizitia propusa are caracter de regularitate. Achizitia publica de carburant auto motorina Euro 5 se va finaliza prin atribuirea unui acord-cadru In baza caruia se vor încheia un maxim de 8 contracte subsecvente.

U.A.T. dispune de un numar de 23 autovehicule, 5 tractoare și 2 utilaje, ce utilizeaza drept combustibil motorina. Se are în vedere și marirea parcului auto în urmatorii 4 ani.

Pentru necesitatea identificatata de asigurare a functionarii autorității contractante se estimează ca sunt necesare următoarele:

(a) Motorina Euro 5 = 71 100 litri/an pentru SSCDAIO, necesar determinat în baza prevederilor HCL nr. 56/2015,

(b) Motorina Euro 5 = 342 000 litri/an pentru DSAP necesar determinat in baza prevederilor HCL nr. 239/2018 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-006248

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Te lezen:
Datum: 11/02/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 21/04/2019
Te lezen:
Datum: 11/05/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: