Строителство - 142304-2015

25/04/2015    S81    Съд на Европейския съюз - Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Поръчка в областта на HVAC – Монтиране на оборудване за вентилация, отопление и контрол в 1 от паркингите на Съда на Европейския съюз

2015/S 081-142304

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
На вниманието на: Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-5789
Адрес за електронна поща: db-ao-2014-13@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-3637

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/

Електронен достъп до информация: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Поръчка в областта на HVAC – Монтиране на оборудване за вентилация, отопление и контрол в 1 от паркингите на Съда на Европейския съюз.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Съд на Европейския съюз, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

код NUTS LU00

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Съдът на Европейския съюз, със седалище в Люксембург, реши да стартира тази покана за участие в търг, за да подобри климатичните условия в 1 от своите паркинги. Услугите по тази поръчка трябва да обхванат монтирането на оборудване за вентилация, отопление и контрол.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45331000, 45311100

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
CJ13/2014.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 227-400207 от 25.11.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2014/S 227-400207 Заглавие на обособената позиция: Поръчка в областта на HVAC – Монтиране на оборудване за вентилация, отопление и контрол в 1 от паркингите на Съда на Европейския съюз
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
12.3.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 2
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Veolia Luxembourg S.A.
52, rue de la Vallée
2661 Люксембург
Люксембург

V.4)Информация относно стойността на поръчката
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:

Досието на поканата за участие в търг може да бъде изтеглено от http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

Интернет страницата се обновява редовно и е следователно отговорност на оферента да проверява за актуализации и изменения по време на тръжния период.
Ще бъдат организирани 2 посещения на място. Те ще се състоят на 11.12.2014 г. и 12.12.2014 г. на следния адрес: rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Люксембург, Люксембург.

Заинтересованите дружества трябва да изпратят писмено потвърждение до db-ao-2014-13@curia.europa.eu за избраната дата и имената на участниците до 8.12.2014 г. за посещението на 11.12.2014 г. и до 9.12.2014 г. за посещението на 12.12.2014 г.)

Съдът на Европейския съюз си запазва правото при необходимост да определи допълнителни дати за посещения на място.
Оферентите могат да участват в посещенията само веднъж.
Ако офертата се доставя до Съда, моля обърнете внимание на работното време, посочено в писмото на поканата за участие в търг.
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2529 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на срок за подаване на жалби.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15.4.2015