Έργα - 142304-2015

25/04/2015    S81    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Έργα - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύμβαση στον τομέα της θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού (HVAC) — Δημιουργία εγκαταστάσεων εξαερισμού, αναθέρμανσης και ρύθμισης σε έναν από τους χώρους στάθμευσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/S 081-142304

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Υπόψη: Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Διεύθυνση Κτιρίων
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-5789
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: db-ao-2014-13@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-3637

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu/

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Σύμβαση στον τομέα της θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού (HVAC) — Δημιουργία εγκαταστάσεων εξαερισμού, αναθέρμανσης και ρύθμισης σε έναν από τους χώρους στάθμευσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Κωδικός NUTS LU00

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα προκήρυξη υποβολής προσφορών προκειμένου να προβεί στη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών σε έναν από τους χώρους στάθμευσης του Δικαστηρίου. Οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης αφορούν την δημιουργία εγκαταστάσεων εξαερισμού, αναθέρμανσης και ρύθμισης.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45331000, 45311100

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
CJ13/2014.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 227-400207 της 25.11.2014

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 2014/S 227-400207 Ονομασία: Σύμβαση στον τομέα της θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού (HVAC) — Δημιουργία εγκαταστάσεων εξαερισμού, αναθέρμανσης και ρύθμισης σε έναν από τους χώρους στάθμευσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
12.3.2015
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 2
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Veolia Luxembourg S.A.
52, rue de la Vallée
2661 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο φάκελος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών μπορεί να καταφορτωθεί στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/appels-d-offres

Ο δικτυακός τόπος θα επικαιροποιείται τακτικά και εφεξής εναπόκειται στους προσφέροντες να ενημερώνονται σχετικά με κάθε επικαιροποίηση ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της περιόδου κατακύρωσης.
Θα οργανωθούν 2 επιτόπιες επισκέψεις. Έχουν οριστεί για τις 11 και τις 12.12.2014 στην ακόλουθη διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιήσουν υποχρεωτικά, εγγράφως στη διεύθυνση: db-ao-2014-13@curia.europa.eu την ημερομηνία επιλογής τους και το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων πριν από τις 8.12.2014 για την επίσκεψη της 11.12.2014 και πριν από τις 9.12.2014 για την επίσκεψη της 12.12.2014.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει συμπληρωματικές ημέρες επίσκεψης, εάν το κρίνει απαραίτητο.
Ο υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετάσχει παρά μόνο σε μία από αυτές τις επισκέψεις.
Σε περίπτωση κατάθεσης της προσφοράς στο Δικαστήριο, θα πρέπει να τηρηθούν τα ωράρια λειτουργίας που αναφέρονται στην επιστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2529 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: προθεσμία 2 μηνών από τη γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα ή ελλείψει αυτής, από την ημερομηνία που ο ίδιος έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
15.4.2015