Varer - 142404-2020

24/03/2020    S59    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Odense: Eltavler

2020/S 059-142404

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Mathiasen
E-mail: sams@cowi.com
Telefon: +45 41760485

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/310bad22-e16c-44b8-9daf-027e088b7dec/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://www.vandcenter.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/310bad22-e16c-44b8-9daf-027e088b7dec/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/310bad22-e16c-44b8-9daf-027e088b7dec/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/310bad22-e16c-44b8-9daf-027e088b7dec/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af tavleentreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31214500 Eltavler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af tavleentreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31211110 Styretavler
31214510 Fordelingstavler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VandCenter Syd A/S har planlagt en opgradering af det mekaniske og elektriske udstyr i forbehandlingsbygningen på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense, Danmark.

For at identificere og udvælge det bedst mulige udstyr til forbehandlingsbygningen har VandCenter Syd A/S udbudt og indkøbt hovedudstyr i et antal separate leverancekontrakter for derefter at lade udstyret montere i en separat smedeentreprise, som også omfatter design af de mekaniske installationer baseret på det aktuelle udstyr fra leverancekontrakterne samt leverance og installation af supplerende udstyr.

Ved siden af leverancekontrakterne udbyder VandCenter Syd også eltavler og elinstallationsarbejder i separate udbud.

Nærværende udbud omfatter således tavleentreprisen, som indeholder tavler og bokse, som angivet i arbejdsbeskrivelsen, inkl. tegninger.

For en nærmere beskrivelse af indholdet af nærværende udbud samt kravene hertil henvises til standardbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelsen. Herudover henvises til NLM 94 inkl. tilføjelser og afvigelser samt kontraktformen for en nærmere beskrivelse af de kontraktuelle forhold.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

VandCenter Syd afholder besigtigelse den 1. april 2020. Se afsnit 2.1 i udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger.

Den i pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 angivne værdi er anslået.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen (i ESPD Del IVB):

Soliditetsgrad: Defineret som (egenkapital / aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og/eller faglige formåen (i ESPD Del IVC):

Referencer:

1) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med fabrikation, fabrikstest, opstilling og site-test af modulopbyggede fordelingstavler for minimum 500 ampere og maskintavler for minimum 250 ampere.

2) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med tavledesign (layout og kredsskemaer) udført i softwaren SEE Electrical (CADdy++).

3) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med fabrikation af bærerammer/tavlestativer for tavlerum med EDB-gulve.

4) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med fabrikstest af netværker (Modbus og Ethernet) internt i tavlen.

Referencerne skal indeholde:

1) En beskrivelse af kontrakten, inkl. tydelig reference til de i punkt 1-4 nævnte arbejder

2) Dato for færdiggørelse af arbejdet

3) Kontraktsum, ekskl. moms, i DKK

4) Navn på kunde, inkl. kontaktoplysninger på kunden.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 5 referencer på hhv. pkt. 1 og pkt. 2 samt minimum 1 reference på hhv. pkt. 3 og pkt. 4 indenfor de seneste 5 år.

Såfremt tilbudsgiver har en reference, som dækker 2, 3 eller 4 af de i pkt. 1-4 nævnte arbejder, tæller denne som reference for alle de punkter, som referencen dækker.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Forudbetalingsgaranti og sikkerhedsstillelse. Se udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse heraf.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/04/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver har pligt til at udelukke enhver tilbudsgiver fra udbudsproceduren, som er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § § 135 og 136. Medmindre tilbudsgiver kan påvise at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Inden kontrakttildeling og på VandCenter Syds opfordring skal tilbudsgiver samt eventuelle enheder, som tilbudsgiver har baseret deres formåen på, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD-dokumentet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020