Leveringen - 14241-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Canules

2019/S 008-014241

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 237-540764)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHIT/P/86/2018
Indiry Gandhi 14
Warszawa
02-776
Polen
Contactpersoon: Włodzimierza Boruc
Telefoon: +48 223496231
E-mail: zapat@ihit.waw.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ihit.waw.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego i ręczników z celulozy

Referentienummer: IHIT/P/86/2018.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego i ręczników z celulozy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-540764

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: