Dostawy - 142452-2020

24/03/2020    S59

Polska-Rzeszów: Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa

2020/S 059-142452

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 044-105157)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Staszica 24
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Tel.: +48 178545222
Faks: +48 178541707
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpecrzeszow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na 4 części

Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/6/20/UE
II.1.2)Główny kod CPV
42131140 Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na 4 części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 044-105157

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert; Miejsce:
Zamiast:

W siedzibie Zamawiającego MPEC-Rzeszów Sp. z o.o., w sali konferencyjnej na parterze przy ul. Staszica 24 w Rzeszowie, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Członkowie Komisji Przetargowej nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 5/2008 Prezesa MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Powinno być:

W siedzibie Zamawiającego MPEC-Rzeszów Sp. z o.o., w sali konferencyjnej na parterze przy ul. Staszica 24 w Rzeszowie. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Członkowie Komisji Przetargowej nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 5/2008 Prezesa MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Uwaga:

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się tzw. koronawirusa (COVID-19) w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników Zamawiającego jak i również Wykonawców, Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję on-line, która zgodnie z informacją Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego) w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.

Wykonawcy zainteresowani ww. transmisją, winni przesłać Zamawiającemu informację na adres email przetargitt@mpecrzeszow.pl z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem w celu otrzymania instrukcji połączenia. Na godzinę przed otwarciem ofert, Zamawiający prześle zainteresowanym Wykonawcom link do transmisji on-line. Po uruchomieniu przesłanego linku należy uruchomić program TeamViewer Quick Join i dołączyć do prezentacji.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: