Szolgáltatások - 142475-2019

27/03/2019    S61

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2019/S 061-142475

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Telefon: +36 304889164

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Telefon: +36 304889164

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi út 10.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Telefon: +36 304889164

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Telefon: +36 304889164

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211952019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211952019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Vasúti szolgáltató
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építményüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vagyonvédelmi szolgáltatások (956) 2

Hivatkozási szám: EKR000211952019
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A MÁV csoport személy-és vagyonvédelmi feladatainak ellátása, melynek keretében többek között közcélnak átadott, fizikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi feladatokat szükséges teljesíteni.

A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének meghatározásával közli a következők szerint: nettó 24 500 000 000 HUF + ÁFA.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
79714000 Felügyeleti szolgáltatások
79715000 Járőrözési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

MÁV teljes vonalhálózata és a feladat ellátáshoz szükséges objektumok területei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének meghatározásával közli a következők szerint: nettó 24 500 000 000 HUF + ÁFA.

A MÁV csoport személy-és vagyonvédelmi feladatainak ellátása, melynek keretében többek között közcélnak átadott, fizikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi feladatokat szükséges teljesíteni.

Ajánlatkérő tájékoztatásként a 2017-es évben megrendelt azonos tárgyú szolgáltatások összesített statisztikai adatait az alábbiakban közli:

1. Szállítmánykísérés: 0 óra,

2. Személyszállító vonat kisérés, vonaton szolgálatot ellátó személyzet és értékek, vagyontárgyak védelme: 128 225 óra,

3. Személyszállítási közszolgáltatásban résztvevő szerelvények, vontató, vontatott járművek, motorvonatok, illetve azok tároló helyeinek védelme: 262 116 óra,

4. Pályaudvar, vasútállomás, a közforgalom számára megnyitott terület felügyelete, ellenőrzése: 294 894 óra,

5. A közforgalom számára meg nem nyitott üzemi területek őrzése, felügyelete: 196 785 óra,

6. Telephelyen végzett járőrözés: 490 017 óra,

7. Meghatározott objektumok, eszközök őrzési feladatainak ellátása: 51 292 óra,

8. Portaszolgálat: 454 941 óra,

9. Mobil járőrözés

a.) gépkocsival: 36 232 óra,

b.) vonaton: 235 972 óra,

c.) gyalogosan: 36 232 óra,

10. Kutyás szolgálat: 0 óra,

11. Készpénz és a készpénz-helyettesítő fizető eszköz (utalvány) őrzése, szállítása: 3 319 óra,

12. Rendezvénybiztosítás: 2 000 óra,

13. Biztonságtechnikai rendszer felügyeletének ellátása: 83 102 óra,

14. Távfelügyeletbe be nem kötött vagyonvédelmi rendszerek működtetése: 0 óra,

15. Riasztási értesítésre kivonuló-szolgálat: 0 óra.

Ezen adatok azonban nem kötik az ajánlatkérőt, az információk kizárólagos célja, hogy az ajánlattevőknek kiegészítő információt nyújtson.

Nyertes ajánlattevők feladataikat a keretmegállapodás és az egyedi szolgáltatási keretszerződések vonatkozásában minden esetben a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett kötelesek ellátni.

Alkalmatlan,ha:

SZ1.) nem rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel. Ig: engedély.

A RJ (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:

P.1.) bármely számlavezető PÜ intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban:

(I.) 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó sorbanállás fordult elő,

(II.) hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tesz/tett eleget.

Ig: PÜ int nyil.

P.2.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye egynél több évben negatív volt, amennyiben később jött létre az részvételre jelentkező, úgy a közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) szerinti nettó árbevétele a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig nem éri el legalább a nettó 1 500 000 000 HUF-ot.

Ig: AK ell.

P.3.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább nettó 2 500 000 000 HUF közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ig: nyil.,

P.4.)a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 19.§(1)bek.d) pontjára figy. nem rendelkezik legalább 300 000 000 HUF/év és 70 000 000 HUF/káresemény értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatokra (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ig: kötvény és fedig.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7.) A keretmegállapodás az aláírásának napján lét hatályba (felek eltérő aláírási időpontja esetén az utolsó aláírás napján).

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Ig.mód:

A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.

Lásd részletesen dok-ban.

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozása: Keretszám: 5, Kbt. 82. § (5) bek alapján rangsor: M.1. szerinti referencia számossága (másodlagosan: teljesített órák száma). Lásd dok-ban részletesen.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás teljesítése utólag, egyösszegben történik, a számla kifizetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor. Ajánlatkérő, illetve a kifizetésre köteles szervezet az ellenértéket az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti.

Nyertes ajánlattevő egyedi havonta jogosult számlát kiállítani Megrendelő teljesítésigazolása alapján.

Kötbérek: nem teljesítési kötbér, hibás teljesítési kötbér.

Lásd részletesen dok-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Nem releváns.

IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.

Értékelési szempontok a KM első részében:

Ár szempontok:

1. szállítmánykísérés díja (nettó HUF/fő/óra), ssz:1,

2. személyszállító vonat kisérés, vonaton szolgálatot ellátó személyzet és értékek, vagyontárgyak védelme díja (nettó HUF/fő/óra), ssz: 5,

3. személyszállítási közszolgáltatásban résztvevő szerelvények, vontató, vontatott járművek, motorvonatok, illetve azok tároló helyeinek védelme díja (nettó HUF/fő/óra), ssz: 4.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 11/04/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

— A jelentkezéseket kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok — Jelentkezés összeállítása — 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.

— Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közb dok-okban.

— Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.

— Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.

— A jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.

— A jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti információkat. Részvételre jelentkező az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni.

— A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra.

— Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

— A közb. dok-k korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://www.ekr.gov.hu/

— FAKSZ: dr. Őszy Tamás, lajstromszám: 00092.

— A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.

— Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi indokokra figyelemmel: A jelen közbeszerzés keretmegállapodás megkötésére irányul, amely alapján folyományaként ajánlatkérő több verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani. A részekre történő ajánlattétel ezáltal az egyes verseny újranyitások során valósulhat meg.

— Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételre jelentkezők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását.

— Jelen közbeszerzés a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul, melynek eredményeképpen legfeljebb négy ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást.

— A 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. §-ra hivatkozással ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban indokolást fog kérni a 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékénél alacsonyabb összegű megajánlások tekintetében.

— Ajánlati biztosíték: 30M, AT szakaszban.

— Ért folyt: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A KH útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. Értékelési módszer: Az 1–17. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 18. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás módszerével történik. Keretmegállapodásos eljárás második részeiben (verseny újranyitások: 1–17. szempontok első rész szerint, 18. szempont: Szolgáltatási keretszerződés 4.5. pontja szerinti rendkívüli szolgáltatást jogosult-e az ajánlattevő megtagadni? (igen/nem), ssz: 10. Értékelési módszer: Az 1–17. értékelési szp esetén fordított arányosítás, 18. szp esetén pontozás.

# Részvételre jelentkezések felbontásának ideje: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint az EKR-ben.

# Alkalmassági feltételek igazolási módjait és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumokat lásd részletesen dok-ban karakterkorlátozás miatt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szt.

A RJ alkalmatlan, ha nem rend:

M.1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) teljesített, fizikai védelem nélküli üzemi területen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő, a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (2) bek. a)–d) pontok szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység nyújtására vonatkozó referenciával, melynek keretében legalább 2 000 óra személy- és vagyonvédelmi szolgáltatásra vonatkozó teljesítés merült fel.

Ig: refig v nyil.

M.2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt:

a) legalább 1 fő szakirányú felsőfokú (jogi vagy nemzetvédelmi egyetemi vagy katonai vagy rendőrtiszti főiskolai vagy biztonságtechnikai mérnöki) végzettségű szakmai irányítást végző szakemberrel, aki legalább 5 év őrzésvédelmi területen szerzett vezetői gyakorlattal és a személy-és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal rendelkezik;

b) legalább 1 fő felsőfokú biztonságszervezői képzettséggel és legalább 3 év őrzésvédelmi területen szerzett vezetői gyakorlattal és a személy és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal rendelkező szakemberrel;

c) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű minőségirányításért felelős vezetővel, aki részvételre jelentkezőnél bevezetett minőségirányítási rendszer belső auditori képzésén vagy független tanúsító szervezet auditori képzésen vett részt.

d) legalább 10 fő, legalább 6 (hat) naptári hónap gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy és/vagy vagyonvédelmi gyakorlattal és a személy és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal rendelkező vagyonőr szakemberrel;

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

Ig: önéletrajz, rend áll nyil, képz/végz ig. okirat.

M.3.) a közbeszerzés tárgyára (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) vonatkozó, érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal [vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival]. Ig: tanúsítvány.

M.4.) nem rendelkezik a Korm. rend 21. § (3) bek. g) pontjára figyelemmel a közbeszerzés tárgyára (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) vonatkozó, érvényes ISO 14001 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási tanúsítvánnyal [vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival]. Ig: tanúsítvány.

M.5.) a szerződés teljesítéséhez szükséges, napi 24 órában működő diszpécserszolgálattal. Ig: nyil, bemutatás.

Ért. folyt: 4. meghatározott objektumok, eszközök őrzési feladatainak ellátása díja, ssz: 5, 5. a közforgalom számára meg nem nyitott üzemi területek őrzése, felügyelete díja, ssz: 5, 6. telephelyen végzett járőrözés díja, ssz: 5, 7. pontőrzési feladatok ellátása díja, ssz: 4, 8. portaszolgálat díja, ssz: 5, 9. mobil járőrözés gépkocsival díja, ssz: 5, 10. mobil járőrözés vonaton díja, ssz: 5, 11. mobil járőrözés gyalogosan díja, ssz: 5, 12. kutyás szolgálat díja, ssz: 2, 13. készpénz és a készpénz-helyettesítő fizető eszköz (utalvány) őrzése, szállítása díja, ssz: 2, 14. rendezvénybiztosítás díja, ssz: 1, 15. biztonságtechnikai rendszer felügyeletének ellátása díja, ssz: 3, 16. távfelügyeletbe be nem kötött vagyonvédelmi rendszerek működtetése díja, ssz: 1, 17. riasztási értesítésre kivonuló-szolgálat díja, ssz: 2.; Minőségi kritérium: M.2. d) pont szerinti szakemberek alkalmasság körében előírt létszámán felül bemutatott szakemberek száma (min. 0 fő, max. 50 fő), ssz: 30.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/03/2019