Leveringen - 14249-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Finland-Helsinki: Stadsverwarming

2019/S 008-014249

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Senaatti-kiinteistöt
1503388-4
Lintulahdenkatu 5A
Helsinki
00530
Finland
Contactpersoon: Tomi Suomalainen
Telefoon: +358 2058111
E-mail: tomi.suomalainen@senaatti.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.senaatti.fi

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kiinteistön omistus ja vuokraus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pohjoisen pienenergiakohteiden kilpailutus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09323000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Senaatti-kiinteistöt on kilpailuttanut Pohjois-Suomen pienenergiakohteet (2016-013890). Tämä ilmoitus koskee alkuperäisen sopimuksen muuttamista sopimuskauden aikana hankintalain 136 §:n mukaisesti. Alkuperäiseen sopimukseen on sisältynyt lukumäärältään rajattu optio enintää kuuden (6) lisäkohteen liittämiseen sopimuksen piiriin. Hankintayksikkö ei ole lunastanut toistaiseksi yhtään optiota.

Nyt Sukevan vankila liitetään sopimuksen piiriin 27.04.2020 alkaen. Tämä ilmoitus on julkaistu, koska sopimukseen sopimuskauden aikana tehtyjen muutosten yhteenlaskettu arvo (n. 2,5 milj. EUR) ylittää hankintalain 136 §:n 4. mom. vähäisen sopimusmuutoksen arvon.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senaatti-kiinteistöt on kilpailuttanut Pohjois-Suomen pienenergiakohteet (2016-013890). Tämä ilmoitus koskee alkuperäisen sopimuksen muuttamista sopimuskauden aikana hankintalain 136 §:n mukaisesti. Alkuperäiseen sopimukseen on sisältynyt lukumäärältään rajattu optio enintää kuuden (6) lisäkohteen liittämiseen sopimuksen piiriin. Hankintayksikkö ei ole lunastanut toistaiseksi yhtään optiota.

Nyt Sukevan vankila liitetään sopimuksen piiriin 27.04.2020 alkaen. Tämä ilmoitus on julkaistu, koska sopimukseen sopimuskauden aikana tehtyjen muutosten yhteenlaskettu arvo (n. 2,5 milj. EUR) ylittää hankintalain 136 §:n 4. mom. vähäisen sopimusmuutoksen arvon.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optioita on käyttämättä viisi (5) kpl.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Lisähankinnan arvo ylittää hankintalain 136 §:ssä mainitun vähäisen sopimusmuutoksen arvon, mutta on kuitenkin mainitun pykälän nojalla sallittu.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 213-387613

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Sukevan vankilan lämmöntoimitussopimus

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/02/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Propellet Oy
2083833-7
Ylivieska
Finland
NUTS-code: FI
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 2 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019