Leveringen - 14251-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Laboratoriumreagentia

2019/S 008-014251

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
NHS Wales Shared Services Partnership
4-5 Charnwood Court, Heol Billingsley, Parc Nantgarw
Cardiff
CF15 7QZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1443848585
E-mail: lewis.davies3@Wales.nhs.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TrueSight One Sequencing Consumables

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

TruSight One sequencing consumables for Cardiff and Vale medical genetics department.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 107 329.76 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Illumina are the sole supplier of the Trusight One sequencing consumables that are used withing the medical genetics Department of Cardiff and vale UHB.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Illumina are sole supplier for Trusight One sequencing consumables.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
10/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Illumina Cambridge Ltd
Watson Building, 11 Granta Park
Cambridge
CB21 6GP
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1223824984
NUTS-code: UK
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 107 329.76 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 107 329.76 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales website at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=88753

(WA Ref:88753)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NHS Wales Shared Services Partnership
4-5 Charnwood Court, Heol Billingsley, Parc Nantgarw
Cardiff
CF15 7QZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1443848585

Internetadres: http://www.procurement.wales.nhs.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019