Dienstleistungen - 142551-2022

18/03/2022    S55

die Slowakei-Banská Bystrica: Umweltaudits in Unternehmen

2022/S 055-142551

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 36038351
Postanschrift: Námestie SNP 8
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Postleitzahl: 97566
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Zdenka Čupková
E-Mail: zdenka.cupkova@lesy.sk
Telefon: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://lesy.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436565
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/16532/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC

Referenznummer der Bekanntmachung: 5851/2021/150
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90714200 Umweltaudits in Unternehmen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vykonanie auditov v certifikačnej schéme PEFC podľa technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií) na území Slovenskej republiky v štyroch vytvorených regiónoch (Stred, Sever, Východ a Západ) na jeden certifikačný cyklus 5 rokov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 390 850.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Sídlo verejného obstarávateľa ako aj sídla všetkých subjektov participujúcich na predmete zákazky (účastníkov certifikácie) vrátane nimi spravovaných lesných majetkov v čase plnenia predmetu zákazky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je vykonanie auditov a certifikácia systémov obhospodarovania lesov podľa Slovenského systému certifikácie lesov s cieľom určiť zhodu systému obhospodarovania lesov s kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definovaných v technických dokumentoch TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií (ďalej len technických dokumentov) v regiónoch ZÁPAD (geograficky vylíšeného v hraniciach Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a časti Žilinského samosprávneho kraja); SEVER (geograficky vylíšeného v hraniciach Žilinského samosprávneho kraja); STRED (geograficky vylíšeného v hraniciach Banskobystrického samosprávneho kraja) a VÝCHOD (geograficky vylíšeného v hraniciach Košického a Prešovského samosprávneho kraja) so zohľadnením hraníc obhospodarovaných majetkov účastníkov certifikácie. Regióny sú vytvorené a riadené objednávateľom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 390 850.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona VO v plnom rozsahu, spôsobom podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 alebo § 152 zákona VO. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona VO týmto oznamuje potenciálnym uchádzačom, že je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii). Bližšie informácie sú uvedené v časti F. PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Bližšie informácie sú uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a F. PODMIENKY ÚČASTI súťažných podkladov.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Legislatíva podľa platných právnych predpisov v oblasti obhospodarovania lesov (zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch vrátane vykonávacích vyhlášok), ochrany prírody (zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny) a ochrany vôd (zákon č. 364/2004 vodný zákon).

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Bližšie informáciu sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky a časti F. Podmienky účasti.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/04/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otváranie ponúk sa uskutoční on-line v lehote uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Otváranie ponúk bude sprístupnené on-line podľa § 52 ods. 2 zákona VO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní.

Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku verejný obstarávateľ zašle prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk zápisnicu z otvárania ponúk obsahujúcu údaje v zmysle §52 ods. 2 zákona VO.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/16532/summary.

Ponuky sa budú predkladať elektronicky. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona VO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani

verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako

predpokladaná hodnota zákazky.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona VO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad SR.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2022