Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 142565-2018

31/03/2018    S64

Slovensko-Bratislava-Karlova Ves: Stavebný dozor na stavenisku

2018/S 064-142565

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156752
Poštová adresa: Karloveská 2
Mesto/obec: Bratislava - Karlova Ves
Kód NUTS: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PSČ: 842 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Varga
E-mail: tender@p-m.sk
Telefón: +421 254653904
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vvb.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/256
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Process Management, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36356794
Poštová adresa: Gaštanová 13
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PSČ: 811 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Varga
E-mail: tender@p-m.sk
Telefón: +421 254653904
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vvb.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: obstarávateľ postupujúci v zmysle § 8 ods. 5
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: elektrická energia

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo

Referenčné číslo: PM/507/VV
II.1.2)Hlavný kód CPV
71521000 Stavebný dozor na stavenisku
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je výkon činnosti externého stavebnotechnického dozoru na stavebné práce Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 131 416.67 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71315300 Služby stavebného dozoru
71300000 Inžinierske služby
71251000 Architektonické služby a stavebný dozor
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prevádzkové objekty SVD G-N vodného diela Gabčíkovo, Plavebné komory, SVD G-N stupeň Gabčíkovo, vonkajšia rozvodňa R110 kV na stupni Gabčíkovo a vodný tok Dunaja od rkm 1 879,8 do rkm 1 767,8.

II.2.4)Opis obstarávania:

Je uvedený vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 1399
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: CEF-Transport
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v súlade s § 32 alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní spolu s odôvodnením ich primeranosti a sú uvedené v časti "Podmienky účasti" Zväzok 4 súťažných podmienok.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v súlade s §33 ods. 1 písm. a) a d) zákona o verejnom obstarávaní spolu s odôvodnením ich primeranosti a sú uvedené v časti "Podmienky účasti" Zväzok 4 súťažných podkladov.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) (zároveň verejný obstarávateľ uplatňuje ustanovenie § 34 ods. 2, a teda určil dlhšiu dobu referenčného obdobia na 5 (päť) rokov, ako je určená podľa § 34 ods. 1 písm. a)), § 34 ods. 1 písm. g) (5 kategórií kľúčových odborníkov) a sú uvedené v časti "Podmienky účasti" Zväzok 4 súťažných podkladov.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/05/2018
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/11/2018
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/05/2018
Miestny čas: 13:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie súťažných podkladov si dohodne telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.3). Odovzdanie súťažných podkladov sa uskutoční v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 SEČ.

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosť o vysvetlenie najneskôr do 7.5.2018, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

Ponuky je potrebné doručiť v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 SEČ na adresu uvedenú v bode I.3).

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o poskytnutí služby, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 150 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zákazka nie je rozdelená na časti z nasledovných dôvodov:

— Stavba, ktorá je predmetom zákazky na stavebnotechnický dozor predstavuje jednotný funkčný celok, ktorý je tvorený rozsiahlymi stavebnými prácami, ktoré je potrebné dozorovať koordinovane s čo najmenším dopadom na prevádzku plavebných komôr, je vhodné aby zodpovednosť znášal adekvátne poistený subjekt pričom poistné plnenie kryje škody, ktoré v dôsledku porušenia zmluvných povinností môžu vzniknúť na majetku SR.

Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. Dokumenty, ktoré je povinný verejný obstarávateľ zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke ÚVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a MDV SR ako Riadiacim orgánom alebo v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Riadiacim orgánom neumožňujú financovanie z fondov EÚ, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/03/2018