Szolgáltatások - 142576-2020

24/03/2020    S59

Magyarország-Budapest: Jegykiadó gépek

2020/S 059-142576

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 020-045244)

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Attila
E-mail: attila.szekely@bkk.hu
Telefon: +36 706809219
Fax: +36 12351040

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

TVM automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000014342020
II.1.2)Fő CPV-kód
30144200 Jegykiadó gépek
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás alapján "Jegy- és bérletkiadó automata hálózat üzemeltetése és továbbfejlesztése"

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/03/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 020-045244

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 20/03/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 27/03/2020
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.3
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:

2020.4.17

Helyesen:

2020.4.22

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1. A részvételi jelentkezést a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával, és tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát Kbt. 66. § (5) bek., a Kbt. 67. § (1) és (4) bek. szerint.

2. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

3. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pü. és gazd., és a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1-2, M/1-3).

4. Aki részvételre jogosult, az a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbesz. dok-okban foglaltak szerint, az EKR használatával.

5. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. alapján azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

7. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

8. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazzuk.

9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a keretmegállapodás megkötésétől annak teljesítéséig 500 000 000 Ft/év, és 50 000 000 Ft/kár összegű általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a közbesz. dok-okban foglaltak szerint.

10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek: minden részszempont esetén fordított arányosítás.

11. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt nem biztosítható, hogy az egyes részekre, adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződést kössünk.

12. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában tárgyalást tart, amelyre minden, a Kbt. irányadó szabályainak megfelelően érvényesnek minősített ajánlatot benyújtó ajánlattevőt meghív.

Az alábbi témakörökben kívánunk tárgyalni:

— ár,

— szállítási határidő,

— szerződéses feltételek,

— műszaki leírás, a szakmai ajánlatban jelzettekkel összhangban, az abban megengedett körben,

— szakmai ajánlatban kifejezetten tárgyalhatónak jelzett sorok vonatkozásában.

13. Az ajánlattevőnek az eljárás ajánlati szakaszában szakmai ajánlatot kell benyújtania. Ennek szabályai a részvételi szakaszban előzetesen a közbeszerzési dokumentumokban (RD BKK TVM 2020) kerülnek kifejtésre. A Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

14. Az eljárás 2. szakasza a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján írásbeli konzultációt követően egyedi szerződés megkötésével kerül lebonyolításra

15. FAKSZ: Székely Attila, lajstromszám 00974

16. A részvétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

17. Jelen módosítás a részvételi jelentkezési határidő meghosszabbítását, illetve a 2020. március 6-án nyújtott kiegészítő tájékoztatásban jelzett pontosításokat tartalmazza. A Közbeszerzési Dokumentációban hivatkozott, de a kiadott közbeszerzési dokumentumok közül hiányzó „BKK TVM 2020 szakmai ajánlat.xlsx” nevű dokumentum a módosított részvételi felhívás közzététele után elérhető lesz az EKR rendszerben..

18. Ajánlatkérő a részvételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára való tekintettel módosította. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.3.20 14:00.

Helyesen:

1. A részvételi jelentkezést a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával, és tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát Kbt. 66. § (5) bek., a Kbt. 67. § (1) és (4) bek. szerint.

2. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

3. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pü. és gazd., és a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1-2, M/1-3).

4. Aki részvételre jogosult, az a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbesz. dok-okban foglaltak szerint, az EKR használatával.

5. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. alapján azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

7. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

8. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazzuk.

9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a keretmegállapodás megkötésétől annak teljesítéséig 500 000 000 Ft/év, és 50 000 000 Ft/kár összegű általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a közbesz. dok-okban foglaltak szerint.

10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek: minden részszempont esetén fordított arányosítás.

11. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt nem biztosítható, hogy az egyes részekre, adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződést kössünk.

12. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában tárgyalást tart, amelyre minden, a Kbt. irányadó szabályainak megfelelően érvényesnek minősített ajánlatot benyújtó ajánlattevőt meghív.

Az alábbi témakörökben kívánunk tárgyalni:

— ár,

— szállítási határidő,

— szerződéses feltételek,

— műszaki leírás, a szakmai ajánlatban jelzettekkel összhangban, az abban megengedett körben,

— szakmai ajánlatban kifejezetten tárgyalhatónak jelzett sorok vonatkozásában.

13. Az ajánlattevőnek az eljárás ajánlati szakaszában szakmai ajánlatot kell benyújtania. Ennek szabályai a részvételi szakaszban előzetesen a közbeszerzési dokumentumokban (RD BKK TVM 2020) kerülnek kifejtésre. A Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

14. Az eljárás 2. szakasza a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján írásbeli konzultációt követően egyedi szerződés megkötésével kerül lebonyolításra

15. FAKSZ: Székely Attila, lajstromszám 00974

16. A részvétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

17. Jelen módosítás a részvételi jelentkezési határidő meghosszabbítását tartalmazza. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.3.27 14:00.

VII.2)További információk: