Diensten - 14261-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Barcelona: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

2019/S 008-014261

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Barcelona — Distrito de Ciutat Vella
C/ Ramelleres, 17
Barcelona
08001
Spanje
Telefoon: +34 932916160
E-mail: contractaciociutatvella@bcn.cat
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bcn.cat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestión de los servicios de promoción, dinamización y organización de las actividades de los centros cívicos del distrito de Ciutat Vella

Referentienummer: 19000068
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gestión de los servicios de promoción, dinamización y organización de las actividades de los centros cívicos del distrito de Ciutat Vella: Centre Cívic Barceloneta, Centre Cívic Convent Sant Agustí, Centre Cívic Drassanes y Centre Cívic Pati Llimona.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 453 849.68 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centre Cívic Barceloneta.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestión de los servicios de promoción, dinamización y organización de las actividades del Centre Cívic Barceloneta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 224 705.52 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La duración total del contrato, incluyendo las prórrogas eventuales, será de 4 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centre Cívic Convent Sant Agustí

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestión de los servicios de promoción, dinamización y organización de las actividades del Centre Cívic Convent Sant Agustí.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 971 662.88 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La duración total del contrato, incluyendo las prórrogas eventuales, será de 4 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centre Cívic Drassanes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestión de los servicios de promoción, dinamización y organización de las actividades del Centre Cívic Drassanes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 285 818.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La duración total del contrato, incluyendo las prórrogas eventuales, será de 4 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centre Cívic Pati Llimona

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestión de los servicios de promoción, dinamización y organización de las actividades del Centre Civíc Pati Llimona.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 971 662.88 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La duración total del contrato, incluyendo las prórrogas eventuales, será de 4 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/02/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Condiciones de ejecución indicadas en los pliegos de la contratación.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
01/05/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

El presente anuncio previo deja sin efectos el publicado con fecha 29.6.18 y referencia DO/S S123 - 279467-2018-ES (enlace: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:282207-2018:TEXT:ES:HTML&ticket=ST-4328955-2aWzpwI77OHEtMM9SkzjanzfG2kAw1xDA9TFUrbdGCGES4vrnziNzZhflcRmC3cFzKlywR8k1sNSouLZJm4Q3TGG-Jj71zxYb8yrdrxXUU2NHt0-FR08MMadvtTxUpRtMQr8mFOl0NSYxqc0qUfmzUmM2jS).

Motivo: modificación del importe, duración y código CPV del contrato.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ayuntamiento de Barcelona
Barcelona
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019