Diensten - 14266-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Italië-Forlì: Diverse schooldiensten

2019/S 008-014266

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comune di Forlì
CIG 7734055815
Piazza Saffi 8
Forlì
47121
Italië
Contactpersoon: Silvia Bedei
Telefoon: +39 543712375
E-mail: silvia.bedei@comune.forli.fc.it
Fax: +39 543712459
NUTS-code: ITH58

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.comune.forli.fc.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.comune.forli.fc.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di assistenza pre/post-scolastica.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80410000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di assistenza pre/post scolastica.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 033 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH58
Voornaamste plaats van uitvoering:

Forlì.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di assistenza pre/post scolastica.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2019

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestione sportello sociale e servizi connessi.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gestione dello sportello sociale e dei servizi di accompagnamento e presa in carico presso il centro donna ed il centro famiglie e gestione dei servizi volti al sostegno della genitorialità.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 573 590.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH58
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestione dello sportello sociale e dei servizi di accompagnamento e presa in carico presso il centro donna ed il centro famiglie e gestione dei servizi volti al sostegno della genitorialità.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2019

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizi di pubbliche affissioni e manutenzioni dei relativi impianti.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79940000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessione per l'affidamento della gestione dei servizi di pubbliche affissioni e manutenzione dei relativi impianti; accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità; diritti pubbliche affissioni canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 230 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH58
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessione per l'affidamento della gestione dei servizi di pubbliche affissioni e manutenzione dei relativi impianti; accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità; diritti pubbliche affissioni canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2019

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di gestione informazione comunicazione ricerca/trattamento dati per l'unità sportelli informativi URP IAT Informagiovani UIT e servizi al cittadino.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79416100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di gestione informazione comunicazione ricerca/trattamento dati per l'unità sportelli informativi URP IAT Informagiovani UIT e servizi al cittadino.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH58
Voornaamste plaats van uitvoering:

Forlì.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di gestione informazione comunicazione ricerca/trattamento dati per l'unita' sportelli informativiURP IAT Informagiovani UIT e servizi al cittadino.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019