We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 142848-2022

Submission deadline has been amended by:  210488-2022
18/03/2022    S55

Poland-Sochaczew: Refuse and waste related services

2022/S 055-142848

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA SOCHACZEW
National registration number: 8371692031
Postal address: WARSZAWSKA 115
Town: SOCHACZEW
NUTS code: PL Polska
Postal code: 96-500
Country: Poland
Contact person: ALEKSANDRA DOBIŃSKA
E-mail: inwestycje2@sochaczew.org.pl
Telephone: +48 468642600
Fax: +48 468642602
Internet address(es):
Main address: http://sochaczew.org.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew a także z PSZOK

Reference number: D.271.3.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sochaczew, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanego w miejscowości Kąty 1A.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513200 Urban solid-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance:

Gmina Sochaczew

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sochaczew, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanego w miejscowości Kąty 1A. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sochaczew, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm. ),

- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 906),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2412 ).

- ustawa z dnia 17 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2361)

- uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami,

- obowiązującego w czasie trwania umowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 PLN

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. z 2021r. poz.888 z późn. zm.)

b) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2020r. poz. 1893 z późn. zm.),

c) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa (BDO), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm. );

d) jest wpisany do Bazy danych o produktach i opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO)

w zakresie podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) jest wpisany do bazy danych o produktach i gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadami.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie co najmniej 3 000 000,00 PLN,

b) posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 3 000 000,00 PLN

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej min. 10 000 Mg. Powyższe Wykonawca winien udokumentować załączając dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane z należytą starannością ze wskazaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

1) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

2) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3) 1 pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.2013 r. poz. 122).

Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów dróg i ulic tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2022
Local time: 10:00
Place:

Urząd Gminy Sochaczew Warszawska 115, 96-500 Sochaczew POLSKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja w składzie:

1. Iwona Szlaga - przewodnicząca komisji

2. Aleksandra Dobińska - sekretarz komisji

3. Daniel Burzykowski - członek komisji

4. Ewelina Zientara - członek komisji

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

marzec 2024

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postal address: POSTĘPU 17a
Town: WARSZAWA
Postal code: 902-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postal address: POSTĘPU 17a
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, w szczególności:

1) odwołanie (do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”) wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) odwołanie, w przypadku, gdy zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022