Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Холандия-Амстердам: Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер, включващ решения на базата на технологии на Microsoft, Informatica и SAP

2020/S 060-142851

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: PO Box 71010
Град: Amsterdam
код NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Пощенски код: 1008 BA
Държава: Нидерландия
Електронна поща: contracts@ema.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.ema.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер, включващ решения на базата на технологии на Microsoft, Informatica и SAP

Референтен номер: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключат рамкови договори с максимум 5 икономически оператори за предоставянето на услуги, което ще даде възможност на Агенцията да придобие ресурси, които не са наети директно от Агенцията в сферата на разработването, внедряването и поддръжката на ИТ софтуер.

Във връзка с изброените конкретни технологии, както следва:

• по приоритет (каскадно) за поръчки на база време и средства; и

• повторно стартиране на конкурс за поръчки на база определено време и средства или фиксирана цена.

Агенцията предвижда, без това да е обвързващо, че общото изискване за консултантски услуги за 4-годишния период на рамковия договор се очаква да представлява:

— 17 460 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на Microsoft,

— 10 698 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на Informatica,

— 11 675 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на SAP.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Софтуер на Microsoft, услуги за технологии на Microsoft и свързани технологии

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72200000 Програмиране и софтуерни консултантски услуги
72250000 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72220000 Системни и технически консултантски услуги
72210000 Услуги по програмиране на софтуерни пакети
72260000 Услуги, свързани със софтуерни продукти
72230000 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72261000 Услуги по оказване на помощ, свързана със софтуерните продукти
72262000 Услуги по разработване на софтуер
72267000 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер
72263000 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти
72232000 Разработване на софтуер за обработка на транзакции и друг поръчков (клиентски) софтуер
72265000 Услуги по конфигурация на софтуерни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Основно място на изпълнение:

Услугите могат да се извършват на база intra-muros или extra-muros.

Intra-muros обект: Европейска агенция по лекарствата, Амстердам, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер, включващ решения на базата на софтуер на Microsoft, услуги за технологии на Microsoft и свързани технологии.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Първоначален период от 24 месеца с две възможни подновявания, всяко за период от 12 месеца, което прави общата възможна продължителност на поръчката 4 години (2+1+1).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Решения за управление на основни данни (MDM) на базата на технологии на Informatica

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72200000 Програмиране и софтуерни консултантски услуги
72250000 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72220000 Системни и технически консултантски услуги
72210000 Услуги по програмиране на софтуерни пакети
72260000 Услуги, свързани със софтуерни продукти
72230000 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72261000 Услуги по оказване на помощ, свързана със софтуерните продукти
72262000 Услуги по разработване на софтуер
72267000 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер
72263000 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти
72232000 Разработване на софтуер за обработка на транзакции и друг поръчков (клиентски) софтуер
72265000 Услуги по конфигурация на софтуерни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Основно място на изпълнение:

Услугите могат да се извършват на база intra-muros или extra-muros.

Intra-muros обект: Европейска агенция по лекарствата, Амстердам, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер във връзка с решения за управление на основни данни (MDM) на базата на технологии на Informatica

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Първоначален период от 24 месеца с две възможни подновявания, всяко за период от 12 месеца, което прави общата възможна продължителност на поръчката 4 години (2+1+1).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Планиране на предприемачески ресурси (ERP) на базата на технологии на SAP

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72200000 Програмиране и софтуерни консултантски услуги
72250000 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72220000 Системни и технически консултантски услуги
72210000 Услуги по програмиране на софтуерни пакети
72260000 Услуги, свързани със софтуерни продукти
72230000 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72261000 Услуги по оказване на помощ, свързана със софтуерните продукти
72262000 Услуги по разработване на софтуер
72267000 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер
72263000 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти
72232000 Разработване на софтуер за обработка на транзакции и друг поръчков (клиентски) софтуер
72265000 Услуги по конфигурация на софтуерни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Основно място на изпълнение:

Услугите могат да се извършват на база intra-muros или extra-muros.

Intra-muros обект: Европейска агенция по лекарствата, Амстердам, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги за разработване, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер в решение за планиране на предприемачески ресурси (ERP) на базата на технологии на SAP.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Първоначален период от 24 месеца с две възможни подновявания, всяко за период от 12 месеца, което прави общата възможна продължителност на поръчката 4 години (2+1+1).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 5
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/05/2020
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/05/2020
Местно време: 14:00
Място:

Европейска агенция по лекарствата, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, НИДЕРЛАНДИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: PO Box 71010
Град: Amsterdam
Пощенски код: 1008 BA
Държава: Нидерландия
Електронна поща: info@ema.europa.eu
Телефон: +31 88781600
Интернет адрес: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/03/2020