Usluge - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Nizozemska-Amsterdam: Pružanje usluga za razvoj, konfiguraciju, implementaciju i održavanje informatičkih softvera kojima su obuhvaćena rješenja na temelju tehnologija sustava Microsoft, Informatica i SAP

2020/S 060-142851

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: PO Box 71010
Mjesto: Amsterdam
NUTS kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Poštanski broj: 1008 BA
Država: Nizozemska
E-pošta: contracts@ema.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.ema.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga za razvoj, konfiguraciju, implementaciju i održavanje informatičkih softvera kojima su obuhvaćena rješenja na temelju tehnologija sustava Microsoft, Informatica i SAP

Referentni broj: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovom je pozivu na nadmetanje cilj sklopiti okvirne ugovore s najviše pet gospodarskih subjekata za pružanje usluga kojima će se Agenciji omogućiti nabava resursa koje Agencija ne primjenjuje izravno, u domeni razvoja, implementacije i održavanja IT softvera.

U odnosu na navedene specifične tehnologije kako slijedi:

• redoslijedom prioriteta (kaskada) za naloge na osnovi vremena i sredstava; i

• ponovno otvaranje natjecanja za narudžbe u navedeno vrijeme i s navedenim sredstvima ili na temelju fiksne cijene.

Agencija procjenjuje, bez obvezivanja, da bi ukupni savjetodavni zahtjev za usluge savjetovanja tijekom 4-godišnjeg okvirnog ugovornog razdoblja mogao predstavljati:

— 17 460 osoba-dana za usluge koje se odnose na Microsoftove tehnologije,

— 10 698 osoba-dana za usluge koje se odnose na tehnologije Informatice,

— 11 675 osoba-dana za usluge koje se odnose na SAP tehnologije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Microsoftov softver, usluge Microsoftove tehnologije i sličnih tehnologija

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
72220000 Usluge sistemskog i tehničkog savjetovanja
72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)
72260000 Usluge povezane s programskom podrškom
72230000 Usluge razvoja programske podrške po narudžbi korisnika
72261000 Usluge podrške programa
72262000 Usluge razvoja programske podrške
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
72263000 Usluge izvođenja programske podrške
72232000 Razvoj programske podrške za obradu transakcija i programske podrške po narudžbi korisnika
72265000 Usluge konfiguracije programske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge se mogu izvršavati na osnovi intra-muros ili extra-muros.

Lokacija intra-muros: Europska agencija za lijekove, Amsterdam, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga za razvoj, konfiguraciju i održavanje informatičkog softvera za rješenja na temelju Microsoftova softvera, usluga Microsoftove tehnologije i sličnih tehnologija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početno razdoblje od 24 mjeseca s dva moguća obnavljanja, svako na razdoblje od 12 mjeseci, što čini ukupno moguće trajanje ugovora od četiri godine (2 + 1 + 1).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Rješenja o upravljanju matičnim podacima (Master Data Management — MDM) temeljena na tehnologijama sustava Informatica

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
72220000 Usluge sistemskog i tehničkog savjetovanja
72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)
72260000 Usluge povezane s programskom podrškom
72230000 Usluge razvoja programske podrške po narudžbi korisnika
72261000 Usluge podrške programa
72262000 Usluge razvoja programske podrške
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
72263000 Usluge izvođenja programske podrške
72232000 Razvoj programske podrške za obradu transakcija i programske podrške po narudžbi korisnika
72265000 Usluge konfiguracije programske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge se mogu izvršavati na osnovi intra-muros ili extra-muros.

Lokacija intra-muros: Europska agencija za lijekove, Amsterdam, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga za razvoj, implementaciju i održavanje informatičkog softvera u odnosu na rješenja upravljanja matičnim podacima (MDM) na temelju tehnologija sustava Informatica.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početno razdoblje od 24 mjeseca s dva moguća obnavljanja, svako na razdoblje od 12 mjeseci, što čini ukupno moguće trajanje ugovora od četiri godine (2 + 1 + 1).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Planiranje resursa za poduzeća (Enterprise Resource Planning — ERP) temeljeno na SAP tehnologijama

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
72220000 Usluge sistemskog i tehničkog savjetovanja
72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)
72260000 Usluge povezane s programskom podrškom
72230000 Usluge razvoja programske podrške po narudžbi korisnika
72261000 Usluge podrške programa
72262000 Usluge razvoja programske podrške
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
72263000 Usluge izvođenja programske podrške
72232000 Razvoj programske podrške za obradu transakcija i programske podrške po narudžbi korisnika
72265000 Usluge konfiguracije programske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge se mogu izvršavati na osnovi intra-muros ili extra-muros.

Lokacija intra-muros: Europska agencija za lijekove, Amsterdam, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga za razvoj, provedbu i održavanje informatičkog softvera u odnosu na rješenja planiranja resursa za poduzeća (ERP) na temelju SAP tehnologija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početno razdoblje od 24 mjeseca s dva moguća obnavljanja, svako na razdoblje od 12 mjeseci, što čini ukupno moguće trajanje ugovora od četiri godine (2 + 1 + 1).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/05/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/05/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Europska agencija za lijekove, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, NIZOZEMSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: PO Box 71010
Mjesto: Amsterdam
Poštanski broj: 1008 BA
Država: Nizozemska
E-pošta: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 88781600
Internetska adresa: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/03/2020