Diensten - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Nederland-Amsterdam: De verlening van diensten in het kader van de ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van IT-software die oplossingen gebaseerd op Microsoft, informatica en SAP-technologieën omvatten

2020/S 060-142851

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau
Postadres: PO Box 71010
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postcode: 1008 BA
Land: Nederland
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ema.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De verlening van diensten in het kader van de ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van IT-software die oplossingen gebaseerd op Microsoft, informatica en SAP-technologieën omvatten

Referentienummer: EMA/2019/28/IT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving beoogt het sluiten van raamovereenkomsten, met maximaal vijf ondernemers voor de verlening van diensten, om het Bureau in staat te stellen middelen te verwerven die niet rechtstreeks door het Bureau worden gebruikt, op het gebied van de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van IT-software.

Met betrekking tot de vermelde specifieke technologieën als volgt:

• in volgorde van prioriteit (cascade) voor bestellingen op basis van tijd en middelen; en

• heropening van de mededinging voor bestellingen op basis van opgegeven tijd en middelen of vaste prijs.

Naar schatting van het Bureau, zonder dat dit bindend is, kan de totale behoefte aan adviesdiensten tijdens de 4-jarige looptijd van de raamovereenkomst worden gesteld op:

— 17 460 mandagen voor de diensten met betrekking tot Microsoft-technologieën,

— 10 698 mandagen voor de diensten met betrekking tot informaticatechnologieën,

— 11 675 mandagen voor de diensten met betrekking tot SAP-technologieën.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microsoft-software, Microsoft-technologiediensten en aanverwante technologieën

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
72220000 Systeem- en technisch advies
72210000 Programmering van softwarepakketten
72260000 Diensten in verband met software
72230000 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
72261000 Softwareondersteuningsdiensten
72262000 Ontwikkeling van software
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72263000 Software-implementatiediensten
72232000 Ontwikkeling van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software
72265000 Softwareconfiguratiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

De diensten kunnen op intra of extra muros worden verleend.

Intra muros-locatie: Europees Geneesmiddelenbureau, Amsterdam, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De verlening van diensten in het kader van de ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van oplossingen gebaseerd op Microsoft-software, Microsoft-technologie, en aanverwante technologieën.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initiële looptijd van 24 maanden met twee mogelijke verlengingen, telkens voor een periode van 12 maanden, waardoor de totale mogelijke looptijd van de opdracht vier jaar bedraagt (2 + 1 + 1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oplossingen voor mastergegevensbeheer (MDM), gebaseerd op informaticatechnologieën

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
72220000 Systeem- en technisch advies
72210000 Programmering van softwarepakketten
72260000 Diensten in verband met software
72230000 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
72261000 Softwareondersteuningsdiensten
72262000 Ontwikkeling van software
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72263000 Software-implementatiediensten
72232000 Ontwikkeling van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software
72265000 Softwareconfiguratiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

De diensten kunnen op intra of extra muros worden verleend.

Intra muros-locatie: Europees Geneesmiddelenbureau, Amsterdam, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van diensten in het kader van de ontwikkeling, implementatie en onderhoud met betrekking tot oplossingen voor mastergegevensbeheer (MDM) gebaseerd op informaticatechnologieën.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initiële looptijd van 24 maanden met twee mogelijke verlengingen, telkens voor een periode van 12 maanden, waardoor de totale mogelijke looptijd van de opdracht vier jaar bedraagt (2 + 1 + 1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bedrijfsmiddelenplanning (ERP) gebaseerd op SAP-technologieën

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
72220000 Systeem- en technisch advies
72210000 Programmering van softwarepakketten
72260000 Diensten in verband met software
72230000 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
72261000 Softwareondersteuningsdiensten
72262000 Ontwikkeling van software
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72263000 Software-implementatiediensten
72232000 Ontwikkeling van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software
72265000 Softwareconfiguratiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

De diensten kunnen op intra of extra muros worden verleend.

Intra muros-locatie: Europees Geneesmiddelenbureau, Amsterdam, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van diensten voor de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van IT-software een oplossing voor bedrijfsmiddelenplanning (ERP) op basis van SAP-technologieën.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initiële looptijd van 24 maanden met twee mogelijke verlengingen, telkens voor een periode van 12 maanden, waardoor de totale mogelijke looptijd van de opdracht vier jaar bedraagt (2 + 1 + 1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Europees Geneesmiddelenbureau, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, NEDERLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau
Postadres: PO Box 71010
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1008 BA
Land: Nederland
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefoon: +31 88781600
Internetadres: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2020