Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 142851-2020

Submission deadline has been amended by:  200088-2020
25/03/2020    S60

Niderlandy-Amsterdam: Zapewnienie usług rozwoju, konfiguracji, wdrożenia i utrzymania oprogramowania komputerowego, dotyczących rozwiązań opartych na technologiach firm Microsoft, Informatica i SAP

2020/S 060-142851

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: PO Box 71010
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Kod pocztowy: 1008 BA
Państwo: Niderlandy
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ema.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6049
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie usług rozwoju, konfiguracji, wdrożenia i utrzymania oprogramowania komputerowego, dotyczących rozwiązań opartych na technologiach firm Microsoft, Informatica i SAP

Numer referencyjny: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składnia ofert jest zawarcie umów z maksymalnie pięcioma wykonawcami w celu świadczenia usług umożliwiających Agencji pozyskanie zasobów ludzkich niezatrudnionych bezpośrednio przez Agencję do tworzenia, wdrażania i utrzymania oprogramowania komputerowego.

Zamówienia na poszczególne wymienione technologie będą realizowane:

— w porządku pierwszeństwa (kaskada) w przypadku zamówień na podstawie czasu i środków, oraz

— z ponownym otwarciem na konkurencję w przypadku zamówień, dla których czas i środki zostały określone lub zamówień ze stałą ceną.

Agencja szacuje, wyłącznie w celach informacyjnych, że łączny wymagany nakład pracy polegającej na świadczeniu usług doradczych w całym 4-letnim okresie obowiązywania umowy ramowej będzie wynosił:

— 17 460 osobodni na usługi związane z technologiami firmy Microsoft,

— 10 698 osobodni na usługi związane z technologiami firmy Informatica,

— 11 675 osobodni na usługi związane z technologiami firmy SAP.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie Microsoftu, usługi dotyczące technologii Microsoftu i technologie powiązane

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72232000 Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi można świadczyć poza siedzibą zamawiającego lub w siedzibie zamawiającego.

Siedziba zamawiającego: Europejska Agencja Leków, Amsterdam, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie usług rozwoju, konfiguracji i utrzymania oprogramowania komputerowego, dotyczących rozwiązań opartych na oprogramowaniu Microsoftu, usługach w zakresie technologii Microsoftu i technologiach powiązanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Pierwotny okres obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące, z możliwością dwukrotnego przedłużenia, za każdym razem na okres 12 miesięcy. Całkowity okres obowiązywania umowy wynosi zatem cztery lata (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Systemy zarządzania danymi podstawowymi, oparte na technologiach firmy Informatica

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72232000 Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi można świadczyć poza siedzibą zamawiającego lub w siedzibie zamawiającego.

Siedziba zamawiającego: Europejska Agencja Leków, Amsterdam, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie usług rozwoju, wdrożenia i utrzymania oprogramowania komputerowego dla rozwiązań w dziedzinie zarządzania danymi podstawowymi, opartych na technologiach firmy Informatica.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Pierwotny okres obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące, z możliwością dwukrotnego przedłużenia, za każdym razem na okres 12 miesięcy. Całkowity okres obowiązywania umowy wynosi zatem cztery lata (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa w technologiach firmy SAP

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72232000 Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi można świadczyć poza siedzibą zamawiającego lub w siedzibie zamawiającego.

Siedziba zamawiającego: Europejska Agencja Leków, Amsterdam, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług rozwoju, wdrażania i utrzymania oprogramowania dla systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, opartego na technologiach firmy SAP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Pierwotny okres obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące, z możliwością dwukrotnego przedłużenia, za każdym razem na okres 12 miesięcy. Całkowity okres obowiązywania umowy wynosi zatem cztery lata (2 + 1 + 1).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Europejska Agencja Leków, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, NIDERLANDY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: PO Box 71010
Miejscowość: Amsterdam
Kod pocztowy: 1008 BA
Państwo: Niderlandy
E-mail: info@ema.europa.eu
Tel.: +31 88781600
Adres internetowy: https://www.ema.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2020