Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 142867-2020

25/03/2020    S60

Fidżi-Suva: Usługi ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej dla krajów Pacyfiku

2020/S 060-142867

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 042-098147)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Delegation of the European Union for the Pacific
Adres pocztowy: Corner of Scott and Usher Streets
Miejscowość: Suva
Kod NUTS: 00 Not specified
Państwo: Fidżi
Osoba do kontaktów: Head of Administration
E-mail: delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
Adres profilu nabywcy: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej dla krajów Pacyfiku

Numer referencyjny: EEAS/DELFJIS/2020/CPN/0004
II.1.2)Główny kod CPV
79713000 Usługi strażnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonawca zapewni zasoby ludzkie i materialne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia, za które odpowiada instytucja zamawiająca. W zakres podstawowych usług może wchodzić m.in. świadczenie usług dozoru, aktywnego monitorowania za pomocą systemów GPS/GPRS, systemów alarmowych i systemów telewizji przemysłowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-098147

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 01/04/2020
Powinno być:
Data: 14/05/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: