Služby - 142867-2020

25/03/2020    S60

Fidži-Suva: Bezpečnostné služby pre delegáciu Európskej únie pre Tichomorie

2020/S 060-142867

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 042-098147)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Delegation of the European Union for the Pacific
Poštová adresa: Corner of Scott and Usher Streets
Mesto/obec: Suva
Kód NUTS: 00 Not specified
Štát: Fidži
Kontaktná osoba: Head of Administration
E-mail: delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezpečnostné služby pre delegáciu Európskej únie pre Tichomorie

Referenčné číslo: EEAS/DELFJIS/2020/CPN/0004
II.1.2)Hlavný kód CPV
79713000 Strážne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Dodávateľ poskytne potrebné ľudské a materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, za ktoré zodpovedá verejný obstarávateľ. Medzi hlavné služby, ktoré sa majú poskytnúť, môže patriť, okrem iného, poskytovanie bezpečnostných strážcov, „aktívnych“ sledovacích systémov GPS/GPRS, poplašných systémov a kamerových systémov s uzavretým televíznym okruhom (CCTV).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/03/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 042-098147

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 01/04/2020
má byť:
Dátum: 14/05/2020
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: