Diensten - 142869-2020

25/03/2020    S60

België-Brussel: Onderzoek inzake de aanpassingsstrategieën van de toeleveringsketen voor suiker na het einde van de suikerquota.

2020/S 060-142869

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: Rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6139
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6139
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: landbouw en plattelandsontwikkeling.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek inzake de aanpassingsstrategieën van de toeleveringsketen voor suiker na het einde van de suikerquota.

Referentienummer: AGRI/2020/OP/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van de opdracht is het verstrekken van een degelijke en uitgebreide analyse van de capaciteit van de suikersector in de EU om zich aan te passen aan zijn postquotaomgeving en zijn vermogen om te reageren op verschillende markt- en productieomstandigheden. Bovendien moet de contractant op basis van de uitgevoerde analyse mogelijke strategieën opstellen om de veerkracht van de suikersector in de EU te verbeteren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

de levering zal doorgaans plaatsvinden op de locatie van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wil een overeenkomst met 1 enkele contractant sluiten voor de uitvoering van een onderzoek inzake de aanpassingsstrategieën van de toeleveringsketen voor suiker na het einde van de suikerquota.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

administratieve kredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

De geraamde totale waarde van de opdracht, zoals vermeld in II.1.5) en II.2.6) van onderhavige aankondiging, moet worden beschouwd als maximumbedrag. Bijgevolg zullen inschrijvingen die dit bedrag overschrijden, worden afgewezen. In de prijzen moeten alle kosten zijn inbegrepen: de Europese Commissie vergoedt geen bijkomende kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijving mogen maximaal 2 naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers de opening bijwonen (er moet een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart worden overgelegd). Inschrijvers die de opening willen bijwonen, moeten eenheid C.4 Evaluatie van het DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling hiervan minstens 2 werkdagen van tevoren via e-mail (zie de contactpunten in I.1) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3). De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/03/2020