We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 142982-2022

18/03/2022    S55

Poland-Białystok: Environmental services

2022/S 055-142982

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
National registration number: REGON: 200240241
Postal address: ul. Dojlidy Fabryczne 23
Town: Białystok
NUTS code: PL84 Podlaskie
Postal code: 15-554
Country: Poland
Contact person: Patrycja Kamińska
E-mail: przetargi.bialystok@rdos.gov.pl
Telephone: +48 857406981-37
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/rdos-bialystok
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/584402
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/584402
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie projektów planów ochrony dla 2 rezerwatów przyrody: Stara Dębina i Surażkowo

Reference number: WOF.261.14.2022
II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektów planów ochrony dla 2 rezerwatów przyrody: Stara Dębina i Surażkowo.

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części, ponieważ zakres prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje swoim zasięgiem dwa obszary o małej powierzchni.

W związku z tym przedmiot zamówienia powinien być wykonany przez jednego Wykonawcę.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 134 333.33 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71410000 Urban planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Rezerwaty Stara Dębina i Surażkowo

II.2.4)Description of the procurement:

1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów ochrony dla 2 rezerwatów przyrody: Stara Dębina i Surażkowo.

2 Wykonawca opracuje projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody Surażkowo i Stara Dębina, które składać się będą z:

a) dokumentacji projektu planu ochrony;

b) projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku opracowanego zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wskazanych do wykonania zamówienia / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Opracowanie projektów planów ochrony dla 2 rezerwatów przyrody”

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował, zakończył (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) - co najmniej:

• 1 usługę odpowiadająca rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto

Przez pojęcie „usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia” należy rozumieć:

• usługę wykonania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody lub parku narodowego lub parku krajobrazowego lub planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000.

2) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

a) Koordynator prac:

• Z wykształceniem wyższym kierunkowym (kierunki przyrodnicze: ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, rolnictwo lub pokrewne);

b) Ekspert przyrodniczy w zakresie botaniki:

• Z wykształceniem wyższym (kierunki przyrodnicze: ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, rolnictwo, lub pokrewne);

• Posiadający doświadczenie w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu co najmniej jednej inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu - w zakresie siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin lub mchów, lub doświadczenie udziału w opracowaniu co najmniej jednego projektu planu ochrony rezerwatu przyrody lub parku narodowego lub parku krajobrazowego lub planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000 – w zakresie siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin lub mchów.

c) Ekspert przyrodniczy w zakresie zoologii (ekspert przyrodniczy może jednocześnie pełnić funkcję koordynatora prac i eksperta ds. GIS):

• Z wykształceniem wyższym (kierunki przyrodnicze: ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, rolnictwo, lub pokrewne);

• Posiadający doświadczenie w wykonaniu lub współpracy przy wykonywaniu co najmniej jednej inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu - w zakresie gatunków zwierząt, lub doświadczenie udziału w opracowaniu co najmniej jednego projektu planu ochrony rezerwatu przyrody lub parku narodowego lub parku krajobrazowego lub planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000 – w zakresie gatunków zwierząt.

d) Ekspert ds. GIS: (ekspert ds. GIS może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić funkcję koordynatora prac

• Z wykształceniem wyższym;

• Posiadających doświadczenie polegające na wprowadzaniu lub gromadzeniu, lub przetwarzaniu, lub wizualizacji danych geograficznych, przy użyciu systemu

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku Nr 9 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do SWZ (integralna część SWZ).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/04/2022
Local time: 09:05
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

1) Przewodniczący – Monika Matyszewska;

2) Zastępca Przewodniczącego – Dominika Okurowska;

3) Sekretarz – Patrycja Kamińska;

4) Zastępca Sekretarza – Ewa Popławska.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy

z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz.1129, z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust.1 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.261 ustawy PZP.

4. Zgodnie z art. 257 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 zdanie drugie albo wterminie15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

8. Szczegółowy tryb odwołań określa art. 182 ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022