Építési beruházás - 143008-2020

25/03/2020    S60

Magyarország-Debrecen: Vízelvezető csatorna építése

2020/S 060-143008

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer

Hivatkozási szám: EKR001470792019
II.1.2)Fő CPV-kód
45247112 Vízelvezető csatorna építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 817 572 394.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen észak-nyugati része, a 0314/10., 109-122., 0316/12., 47-55,0307., 0302/1., 0295/3-13., 0269/3-4., 19-20., 43. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése, D1500 ÜPE S10000 és DA1499 ÜPE S100000 csővel, 1-2 % fenékeséssel, összesen 2 541,0 fm hosszban, 21 db DN80 e.gy. ÜPE tangenciális aknával, 8 db 2,0 x 2,0 m belméretű, változó magasságú monolit vb. bukóaknával, 1 db e.gy. Ø120 átmérőjű vasbeton aknával, 1 db torkolati műtárggyal valamint az L-1 tározóban kialakítandó 26 347 m3 mederkotrással.

Jellemző mennyiségek:

— Földkiemelés, mederprofilozás: 20 847,0 m3

— Kiszoruló föld deponálása: 24 830,4 m3

— Csatornaépítés D1500 SN10000 2 430,5 m

— Csatornaépítés DA1500 SN100000 110,5 m

— Csatornaépítés D800 ÜPE SN20000 72,0 m

Elvégzendő a CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a tervdokumentáció szerinti 29. jelű DN80 e.gy. ÜPE tangenciális akna és az L-1 jelű Látóképi tározó között.

Elvégzendő a L-1 Látóképi tározónál tervezett torkolati műtárgy kialakítása a szükséges monolit és egyéb kiegészítő munkákkal együtt (pl. mederkotrás).

A nyertes Ajánlattevőnek a 33-as főúttól É-ra lévő eliszapolódott terület mederkotrási munkái során kitermelt iszap elhelyezését a helyrajzi számon belül szétterítve, vagy a kialakult tározó meder oldalán depóniát kialakítva kell elhelyezni, beleértve az elhelyezéshez szükséges tereprendezéshez kapcsolódó egyéb feladatokat (fakivágás, cserjeirtás).

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a Közbeszerzési Dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki legalább 15 000 m3 mennyiségű földkiemeléssel járó földmunka kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki legalább D1000 átmérőjű csővel történő csapadékvíz elvezetés kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A befektetővel megkötött szerződésben vállalt határidők tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 225-550961
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72404157
Postai cím: Széchenyi utca 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: center@keviep.hu
Telefon: +36 52513700
Fax: +36 52513723
Internetcím: http://www.keviep.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 817 572 394.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geodézia, minőségvizsgálatok, szállítás, fúrás, sajtolás, meder kotrás bővítés, akna és műtárgy építés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.)

Adószám: 11149422-2-09

Ok bau Építőipari és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 53.)

Adószám: 11313667-2-41

Debreceni Mélyépítő Holding Kft. (4029 Debrecen, Dobozi u. 1.)

Adószám: 12110508-2-09

A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)

Adószám: 24857538-2-44

Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 73.)

Adószám: 13961149-2-44

HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Váci út 76.)

Adószám: 10683833-2-44

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2.)

Adószám: 12961555-4-43

SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13.)

Adószám: 10572795-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020