Diensten - 14315-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Glenrothes: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

2019/S 008-014315

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fife Council
Fife House, North Street
Glenrothes
KY7 5LT
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Vicki Birrell
Telefoon: +44 3451550000
E-mail: vicki.birrell@fife.gov.uk
NUTS-code: UKM72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fifedirect.org.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00187

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.publiccontractsscotland.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.publiccontractsscotland.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Independent Advocacy Services

Referentienummer: 10605
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of independent advocacy services.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 377 487.60 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312000
75110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of independent advocacy services.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service delivery and understanding of requirement / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery of a sustainable and reliable service / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Your organisation and staffing / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality assurance / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Health and safety/risks and contraints / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Workforce matters / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 15
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option to extend for up to 24 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

None

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 035-077055
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2-4 years depending on if the extension period is utilised.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

None

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland website at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=569246

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(SC Ref:569246)

Download the ESPD document here: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=569246

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Fife Council
Fife House, North Street
Glenrothes
KY7 5LT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3451550000

Internetadres: http://www.fifedirect.org.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019