Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 143162-2020

25/03/2020    S60    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Slovakija-Bratislava: Elektra

2020/S 060-143162

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 35946024
Adresas: Tomášikova 22
Miestas: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS kodas: SK01
Pašto kodas: 821 02
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ing. Pavol Galamboš
El. paštas: galambos.pavol@javys.sk
Telefonas: +421 335315216
Faksas: +421 248262910

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.javys.sk

Pirkėjo profilio adresas: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425679
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425679
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: podľa § 7 ods. 1 písm. d)
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 - odberné miesto FS KRAO Mochovce

Nuorodos numeris: 425679
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky je dodávka elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku prostredníctvom priameho vedenia, na ktoré je odberné miesto pripojené. Prevádzkovateľom vedenia sú Slovenské elektrárne, a.s. Doba plnenia (dodávka elektriny) je požadovaná na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. Odberným miestom je pracovisko odberateľa FS KRAO nachádzajúce sa v areáli Slovenských elektrární, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce. Celkové množstvo: 2600 MWh/2 roky. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 336 528.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK023
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko FS KRAO (Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov) - v areáli Slovenských elektrární, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dodávka elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku prostredníctvom priameho vedenia, na ktoré je odberné miesto pripojené. Prevádzkovateľom vedenia sú Slovenské elektrárne, a.s. Doba plnenia (dodávka elektriny) je požadovaná na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. Odberným miestom je pracovisko odberateľa FS KRAO nachádzajúce sa v areáli Slovenských elektrární, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce. Celkové množstvo: 2600 MWh/2 roky. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 336 528.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2021
Pabaiga: 31/12/2022
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

V súlade s § 38 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425679

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Neuplatňujú sa.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Neuplatňujú sa.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Neuplatňujú sa.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Neuplatňujú sa.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 Súťažných podkladov.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

Verejný obstarávateľ použije pri vyhodnotení ponúk elektronickú aukciu podľa § 54 Zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom elektronickej aukcie je najnižšia cena v eurách bez DPH. Východiskom tejto e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/04/2020
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Slovakų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 31/08/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 28/04/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o., zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, SLOVENSKO

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s § 54 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.

c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodv IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425679. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

f) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 13 000,- EUR.

g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.

h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/03/2020